Olsztyn, Warmińsko-Mazurskie

Dom | 419 427 zł | 190,30 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis


Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie


Bartosz Szaryński


Kancelaria Komornicza w Olsztynie


10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5a/6


(89)721 12 77, faks (89)721 12 78


[email protected]


www.komornikolsztyn.com


Sygnatura: Km 711/16


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Bartosz Szaryński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-05-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie z siedzibą przy ul. Erwina Kruka 44, 10-543 Olsztyn, pokój 301, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: xxx, położonej przy ul. Bażyńskiego 11A, 10-950 Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00015596/5.
Opis nieruchomości:
- nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem magazynowym. Budynek mieszkalny stanowi obiekt w zabudowie zespolonej, dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony z dachem o konstrukcji drewnianej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 190,30 m2. Budynek magazynowy stanowi obiekt murowany, jednokondygnacyjny w zabudowie zespolonej z budynkiem mieszkalnym. Budynek, którego powierzchnia zabudowy wynosi 103 m2, znajduje się w części (65 m2) na działce będącej przedmiotem licytacji.Suma oszacowania wynosi 629 140,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 419 426,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 914,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Olsztynie 17124055981111001044728374 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Bartosz SzaryńskiImage things

Olsztyn , Warmińsko-Mazurskie

152 667 zł | 2 pokoje | 57,50 m2 | Parter

  • cena: 152 667 zł
  • 2 655 za m2
  • cena: 21 450 zł
  • 21 450 za m2
Image things

Olsztyn , Warmińsko-Mazurskie

148 800 zł | 51,20 m2 | 4 piętro

  • cena: 148 800 zł
  • 2 906 za m2