Gdańsk, Pomorskie

Mieszkanie | 137 499 zł | 3 pokoje | 58,19 m2 | Parter

- 75 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku


Robert Roszczyniała


Kancelaria Komornicza, Dmowskiego 15, Gdańsk, 80-243 Gdańsk


tel. 583013500 / fax. 583013500


Sygnatura: Km 296/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Robert Roszczyniała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-05-2019 o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z siedzibą przy Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pokój A 68, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: , położonego przy ul.Fundamentowa 5c/122, 80-298 Gdańsk, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00091821/8.
Opis nieruchomości:
w KW powierznia mieszkania jest zawyżona, ponieważ zsumowano powierzchnię lokalu i piwnicy tj. 52,97 m2 + 5,22 m2 = 58,19 m2


Suma oszacowania wynosi 183 332,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 137 499,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 333,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Brodnicy O. Grudziądz 07 9484 1033 2300 0304 3215 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku mieszczącym się pod adresem: Piekarnicza 10, Gdańsk, 80-126 Gdańsk.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Robert RoszczyniałaImage things

Gdańsk , Pomorskie

162 750 zł | 2 pokoje | 56,90 m2 | 2 piętro

  • cena: 162 750 zł
  • 2 860 za m2
Image things

Gdańsk , Pomorskie

675 000 zł | 234,57 m2

  • cena: 675 000 zł
  • 2 878 za m2
Image things

Gdańsk , Strzyża

17 250 zł | 1,00 m2

  • cena: 17 250 zł
  • 17 250 za m2