Dobra, Zachodniopomorskie

Dom | 818 850 zł | 96,03 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

omornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

06 czerwca 2019 r. o godz. 09:00,

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwszalicytacja, będącej własnością , nieruchomości gruntowej nr ew. 65 obręb 0003 Dobra, o powierzchni 19 300 m2 (1,9300 ha), zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 96,03 m2 oraz czterema budynkami gospodarczymi w złym stanie techniczno - użytkowym), położonej:

Dobra, ul. Graniczna 10,

dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policachprowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00035145/1 Suma oszacowania wynosi 1.091.800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa3/4 sumy oszacowania i wynosi 818.850,00 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest109.180,00 zł.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto Komornika: Santander Bank Polska SA 63 1090 2806 0000 0001 0470 9872.Rękojmię można złożyć w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

UWAGA!Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego znowelizowanej z dniem 30 kwietnia 2016 r. przez ustawę z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby nabywające nieruchomość na rzecz osób prawnych muszą być zaopatrzone w dokumenty uprawniające do reprezentowania osoby prawnej na zewnątrz (pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym). Osoby działające za spółki prawa handlowego muszą posiadać aktualny odpis KRS reprezentowanej spółki.

Operat szacunkowy nieruchomość znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul. Santockiej 18/14 czynnej w dni powszednie od godz. 8.00 do 15.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy

Roman Walkowiak

Image things

Dobra , Zachodniopomorskie

281 363 zł | 1,00 m2

  • cena: 281 363 zł
  • 281 363 za m2