Człuchów, Pomorskie

Obiekt | 500 000 zł | 606,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 500 000 zł
 • Miasto: Człuchów
 • Powierzchnia: 606,00 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 825 zł
 • Ulica: Wojska Polskiego
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 50 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 29437X68941457
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-05 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów, zabudowanej
ostojacym, parterowym budynkiem użytkowym o powierzchni 606 m2 przeznaczonym do rozbiórki, oraz jej zabudowy obiektem przeznaczonym na usługi sportu
i rekreacji zgodnie z treścią planu z obowiązkiem wybudowania restauracji.
Nieruchomość opisana w księdze wieczystej nr SL1Z/0001086976, poł. w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego, przy plaży Jeziora Rychnowskiego. Cena wywoławcza gruntu 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). Pierwszą opłatę roczną za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste ustala się w wysokości 25% ceny gruntu osiągniętej w przetargu oraz opłaty roczne w wysokości 3% tej ceny, z tym, że: - pierwsza opłata roczna za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste
w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy
o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste, - natomiast opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
Do pierwszej opłaty rocznej oraz do opłat rocznych ustalonych od ceny sprzedaży gruntu osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług. W związku z tym, że w/w budynek jest przeznaczony do rozbiórki a koszt jego likwidacji znacznie przewyższa wartość materiałów pozostałych po zlikwidowanym budynku, własność przedmiotowego budynku zostanie przeniesiona nieodpłatnie na rzecz użytkowników wieczystych zbywanej nieruchomości. Zgodnie z m.p.z.p. dla terenu obejmującego: Grodzisko, Zamek, Park Miejski i Lasek Luizy, Jezioro Miejskie Małe i Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR) na Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem 73.US/ZP - tereny usług sportu i rekreacji z uzupełnieniem w formie terenów zieleni urządzonej.
Nieruchomość gruntowa oddaje sie w użytkowanie wieczyste w celu rozbiórki w/w wolnostojącego, parterowego budynku o powierzchni 606 m2, na podstawie Decyzji nr 1.2019 Starosty Człuchowskiego z dnia 8 stycznia 2019 roku zatwierdzającej projekt rozbiórki i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę w/w budynku, poł. w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego (nad jeziorem Rychnowskim przy miejskim OSiR w Człuchowie), opisane w księdze wieczystej KW Nr SL1Z/00010869/6 oraz jej zabudowy obiektem przeznaczonym na usługi sportu i rekreacji zgodnie z treścia planu z obowiazkiem wybudowania restauracji.
Ustala się termin rozbiórki istniejącego budynku i rozpoczęcia zabudowy wyżej opisanej działki budowlanej w ciągu jednego roku od daty nabycia oraz termin zakończenia zabudowy w ciągu trzech lat od daty nabycia, z tym, że: - za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, - a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym wraz
z elewacją. Ponadto zobowiązuję się inwestora do oddania do użytkowania w/w obiektu w terminie sześciu miesięcy od zakończenia jego zabudowy.
Wyżej opisana nieruchomość wolna jest od ciężarów i długów oraz roszczeń osób trzecich.
Przetarg odbędzie się dnia 12 czerwca 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Człuchowie (w sali posiedzeń nr 102) o godz. 1000.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej do 5 czerwca 2019 roku włącznie, na konto Urzędu Miejskiego w Człuchowie - Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Człuchowie nr 35203000451110000002286250 i okazania się dowodem wpłaty w dniu przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Osobie, która przetarg wygra, a uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży, wpłaconego wadium nie zwraca się.
Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych
kach, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia tego przetargu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Człuchowie - pok. nr 116 pod nr (059) 8342291 wew. 312.

Image things

Luzino , Pomorskie

355 000 zł | 111,10 m2

 • cena: 355 000 zł
 • 3 195 za m2
Image things

Tczew , Pomorskie

1 527 000 zł | 1 762,36 m2

 • cena: 1 527 000 zł
 • 866 za m2
Image things

Słupsk , Pomorskie

35 000 zł | 22,43 m2 | Parter

 • cena: 35 000 zł
 • 1 560 za m2