Rososz, Lubelskie

Obiekt | 15 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 15 000 zł
 • Miasto: Rososz
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 15 000 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 29429X68922721
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-16 - Co to znaczy?

Opis

Rososz

Działka zabudowana o szerokości ok. 21 m. i długości ok 99 m., kształt zbliżony do prostokąta. Działka gruntu geodezyjnie położona
w obrębie ewidencyjnym Rososz, jednostka ewidencyjna Kotun, Opis nieruchomości powiat siedlecki, województwo mazowieckie. Działka położona jest wśród zwartej zabudowy wsi, bezpośrednio przy drodze asfaltowej. Działka zakrzaczona i częściowo zadrzewiona. Na działce znajduje się piwnica ziemna, obecnie nieużywana, w bardzo słabym stanie. Dla zbywanej działki gruntu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie wydano decyzji o warunkach zabudowy, która spowodowałyby zmianę Przeznaczenie nieruchomości i zagospodarowania terenu. Zbywana działka nie jest objęta uchwałą sposób jej zagospodarowania Rady Gminy Kotuń o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz nie lezy na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art 25 wyżej wymienionej ustawy.Przetarg odb~dzie si~ w sali konferencyjnej Urz~du Gminy w Kotuniu, ul Siedlecka 56c, 08-130 Kotun, w dniu 23 kwietnia 2019r. 0 godzinie 1000•
Termin do zlozenia wniosku przez osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.) uplynql w dniu 27.06.2018r. Pierwszy przetarg na sprzedaz niniejszej nieruchomosci zostal przeprowadzony w dniu 18 grudnia 2018r. i zakonczyl si? wynikiem negatywnym - nie bylo ofert kupna.
Warunki uczestnictwa w przetargu: 1. W przetargu mog,! brae udzial osoby fizyczne i prawne, kt6re wplac,! wadium w pieni,!dzu (PLN) w wysokosci 2000,00 zl na konto Urzydu Gn1iny w Kotuniu Bank Sp6ldzielczy Kaluszyn o/Kotun nr: 49 9224 0007 0020 0006 2000 0050 najp6zniej do dnia 16 kwietnia 2019r. (liczy siy data wplywu na konto Urzydu).
Osoby, kt6rym przysluguje prawo do rekompensaty z tytulu pozostawienia nieruchomosci poza obecnyn1i granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypydzenia z bylego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w zwi,!zku z wojn,! rozpoczyt'! w 1939 r., zwalnia siy z obowi,!zku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogloszeniu 0 przetargu terminie, jezeli zglosz'! uczestnictwo w przetargu, przedstawi,! oryginal zaswiadczenia lub decyzji potwierdzaj,!cej prawo do zaliczenia wartosci nieruchomosci pozostawionych poza ,) obecnymi granicami panstwa polskiego oraz zloz,! pisemne zobowi,!zanie do uiszczenia kwoty r6wnej
wysokosci wadium ustalonego w razie uchylenia siy od zawarcia umowy. 2. Osoby uczestnicz'!ce w przetargu przed otwarciem przetargu zobowi'!zane S,! okazac komisji przetargowej
nastypuj,!ce dokumenty:
- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzaj,!cy tozsamosc uczestnika przetargu w przypadku pelnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzaj,!cy tozsamose pelnomocnika oraz pelnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poswiadczonym podpisem mocodawcy, - w przypadku przedstawiciela osoby prawnej lub jednostki podlegaj,!cej wpisowi do KRS: dokument potwierdzaj,!cy tozsan1ose przedstawiciela oraz aktualny, nie starszy niz sprzed 3 miesiycy, odpi~ (wydruk) z rejestru s,!dowego; w przypadku pelnomocnika osoby prawnej lub jednostki podlegaj,!cej wpisowi do KRS: dokument potwierdzaj,!cy tozsamosc pelnomocnika oraz pelnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poswiadczonym podpisem mocodawcy i aktualny, nie starszy niz sprzed 3 miesiycy, odpis (wydruk) z rejestru s,!dowego; - w pozostalych przypadkach dokumenty swiadcz,!ce zgodnie z obowi,!zuj,!cymi przepisami 0 reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestnicz,!cej w przetargu oraz dokument potwierdzaj,!cy tozsamosc osoby przystypuj,!cej w jej imieniu do przetargu; w przypadku pelnomocnika takiej osoby lub jednostki dodatkowo nalezy okazac pelnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poswiadczonym podpisem.
Nabycie nieruchomosci przez cudzoziemc6w moze nast,!pic w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnytrznych, jezeli wymagaj,! tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. 0 nabywaniu nieruchon10sci przez cudzoziemc6w (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278). Nabywca jest zobowi,!zany do ustalenia we wlasnym zakresie, czy nabycie nieruchomosci byd,!cej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.
Osoby zainteresowane nabyciem praw do nieruchomosci zobowi,!zane S,! do zapoznania siy przed przetargiem z istniej,!cym stanem prawnym i faktycznym nabywanej nieruchomosci, co zostanie potwierdzone 3tosownym oswiadczeniem uczestnika przetargu.
Przetarg przeprowadza siy jezeli stawi siy chocby jeden uczestnik, przetarg jest wazny jezeli co najmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno post,!pienie powyzej stawki wywolawczej. Uczestnicy przetargu zglaszaj,! kolejne post,!pienia w minimalnej wysokosci okreslonej wyzej w tabeli. 0 maksymalnej wysokosci zgloszonego post,!pienia decyduj,! uczestnicy przetargu.

Image things

Kolonia Natalin , Lubelskie

303 287 zł | 1,00 m2

 • cena: 303 287 zł
 • 303 287 za m2
Image things

Urzędów , Lubelskie

1 271 400 zł | 1,00 m2

 • cena: 1 271 400 zł
 • 1 271 400 za m2
Image things

Chełm , Lubelskie

90 500 zł | 33,06 m2

 • cena: 90 500 zł
 • 2 737 za m2