Koszalin, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 197 000 zł | 2 pokoje | 47,88 m2 | 2 piętro

- 18 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 197 000 zł
 • Miasto: Koszalin
 • Powierzchnia: 47,88 m2
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 4 114 zł
 • Ulica: Lechicka 34
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 19 700 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 29398X68850119
 • Termin wpłaty wadium: 2019-05-07 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej wchodzącej w skład masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, zgodnie z postanowieniem sędziego-komisarza z dnia 18 marca 2019 r.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu mieszkalnego o powierzchni 47,88 m2, położonego w Koszalinie przy ul. Lechickiej 34/8, opisanego w księdze KO1K/00030791/4 wraz z udziałem 350/10000 w prawie własności działki nr 77 i częściach wspólnych budynku opisanego w księdze wieczystej KO1K/00018752/0.

Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości, został sporządzony dnia 30 stycznia 2019 r. przez rzeczoznawcę majątkowego Wojciecha Nowackiego i jest do uzyskania (wglądu) w biurze syndyka przy ul. Bukowej 21, w Koszalinie (tel. 666 030 603).

Przetarg odbędzie się na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Koszalinie dnia 9 maja 2019 r. o godz. 9.30, sala rozpraw 17.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 197 000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych); Cena zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty w formie pisemnej zgodnie z podanymi poniżej wymogami formalnymi oraz wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości: PKOBP SA 86 1020 2791 0000 7302 0284 1195 z dopiskiem: "Przetarg - sygn. akt 143/18".

Termin wpłacania wadium na wskazany rachunek bankowy – najpóźniej na 2 dni przed dniem wyznaczonym jako dzień przetargowy (uznanie rachunku masy upadłości). W przypadku braku wpłaty wadium na rachunku bankowym masy upadłości w terminie opisanym powyżej , oferent nie zostanie dopuszczony do przetargu.

Oferty należy składać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34, 75-900 Koszalin (lub listownie) do dnia 7 maja 2019 r.

Wymogi formalne oferty:

1. Dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię, nazwisko albo nazwa oraz adres zamieszkania albo siedziba oraz dane do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail)

2. Proponowaną cenę zakupu, nie niższą niż cena wywoławcza wyrażoną cyframi i słownie;

3. W przypadku oferentów będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi zdolność prawną, oferta powinna zawierać dodatkowo dokumenty wykazujące umocowanie osób składających ofertę do reprezentowania oferenta. Określenie statusu prawnego oferenta wraz z aktualnym wypisem z KRS.

4. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu i spełnia warunki określone tym regulaminem oraz, że bezwarunkowo akceptuje treść regulaminu przetargu.

5. Oświadczenie oferenta, że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem prawa własności nieruchomości;

6. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z aktualnym stanem prawnym i faktycznym oferowanej nieruchomości, a także z jej opisem i oszacowaniem, i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do Sądu Rejonowego w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34, 75-900 Koszalin z podaniem sygnatury akt 143/18 „of” z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ – oferta przetargowa na zakup lokalu mieszkalnego przy ul. Lechickiej 34/8 w Koszalinie, oraz dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz adres zamieszkania (siedzibę).

Szczegółowy Regulamin Przetargu dostępny jest w biurze syndyka w Koszalinie prze ul. Bukowej 21.

Możliwość obejrzenia nieruchomości po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem tel. 666 030 603.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub zmiany jego warunków w każdym czasie bez jakichkolwiek roszczeń wobec masy upadłości.

Image things

Koszalin , Zachodniopomorskie

322 600 zł | 1,00 m2

 • cena: 322 600 zł
 • 322 600 za m2
Image things

Koszalin , Zachodniopomorskie

941 458 zł | 1,00 m2

 • cena: 941 458 zł
 • 941 458 za m2
Image things

Koszalin , Zachodniopomorskie

14 925 zł | 18,00 m2

 • cena: 14 925 zł
 • 829 za m2