Cimochy, Warmińsko-Mazurskie

Lokal użytkowy | 39 825 zł | 96,05 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

WÓJT GMINY WIELICZKIogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

- lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 96,05 m2 wraz z udziałem wynoszącym 9605/47821 w nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 227/1 o pow. 1,1285 ha oraz częściach wspólnych budynku położonego w obrębie wsi Cimochy gm. Wieliczki. Nieruchomość gruntowa ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1C/00041954/2.


Cena wywoławcza zbywanych nieruchomości – 39 825,00 zł

Wadium – 4 000,00 zł

Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Obciążenie nieruchomości: Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak

Przetarg odbędzie się 10 maja 2019r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy w Wieliczkach ul. Lipowa 53 (sala konferencyjna).

***

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Wieliczkach Bank Spółdzielczy Olecko o/Wieliczki 11 9339 0006 0020 0200 0260 0010 najpóźniej w dniu 06 maja 2019r.

Forma nabycia nieruchomości - na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatną jednorazowo najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie również do opłacenia kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia oraz kosztów czynności notarialnych i wieczystoksięgowych. Koszt ewentualnego wznowienia i okazania granic nieruchomości ponoszą nabywcy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Organizator przetargu zawiadamia nabywcę nieruchomości w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej- wadium ulega przepadkowi. Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wieliczkach ul. Lipowa 53 lub telefonicznie (0-87) 621-90-60, 621-90-64.

Image things

Giżycko , Warmińsko-Mazurskie

2 206 125 zł | 3 222,92 m2

  • cena: 2 206 125 zł
  • 685 za m2
Image things

Orneta , Warmińsko-Mazurskie

26 140 zł | 327,75 m2

  • cena: 26 140 zł
  • 80 za m2
Image things

Braniewo , Warmińsko-Mazurskie

94 765 zł | 151,50 m2 | 1 piętro

  • cena: 94 765 zł
  • 626 za m2