Cimochy, Warmińsko-Mazurskie

Lokal użytkowy | 40 298 zł | 92,27 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

WÓJT GMINY WIELICZKI

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

- lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 92,27 m2 wraz z udziałem wynoszącym 9227/47821 w nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 227/1 o pow. 1,1285 ha oraz częściach wspólnych budynku położonego w obrębie wsi Cimochy gm. Wieliczki. Nieruchomość gruntowa ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1C/00041954/2.


Cena wywoławcza zbywanych nieruchomości – 40 298,00 zł

Wadium – 4 000,00 zł

Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Obciążenie nieruchomości: Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak

Przetarg odbędzie się 10 maja 2019r. o godzinie 1030 w Urzędzie Gminy w Wieliczkach ul. Lipowa 53 (sala konferencyjna).

***

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Wieliczkach Bank Spółdzielczy Olecko o/Wieliczki 11 9339 0006 0020 0200 0260 0010 najpóźniej w dniu 06 maja 2019r.

Forma nabycia nieruchomości - na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatną jednorazowo najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie również do opłacenia kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia oraz kosztów czynności notarialnych i wieczystoksięgowych. Koszt ewentualnego wznowienia i okazania granic nieruchomości ponoszą nabywcy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Organizator przetargu zawiadamia nabywcę nieruchomości w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej- wadium ulega przepadkowi. Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wieliczkach ul. Lipowa 53 lub telefonicznie (0-87) 621-90-60, 621-90-64.

Image things

Morąg , Warmińsko-Mazurskie

94 690 zł | 59,51 m2

  • cena: 94 690 zł
  • 1 591 za m2
  • cena: 328 200 zł
  • 328 200 za m2
Image things

Sępopol , Warmińsko-Mazurskie

89 057 zł | 465,00 m2

  • cena: 89 057 zł
  • 192 za m2