Poznań, Grunwald

272 475 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 47,50 m2 | 1 piętro

- 50 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 272 475 zł
 • Miasto: Poznań
 • Powierzchnia: 47,50 m2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Cena za m2: 5 736 zł
 • Ulica: Ułańska 17
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 36 330 zł
 • Numer oferty: 293819X688124101
 • Termin wpłaty wadium: 27-09-2023 - Co to znaczy?

Opis

Km 844/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Artur Kaczmarek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-09-2023r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 16 w Poznaniu, w sali nr 104 
odbędzie się 
     pierwsza licytacja  lokalu mieszkalnego  

należącego  do dłużnika: ss
położonego: 60-748 Poznań, ul. Ułańska 17/37, 
dla którego  Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 256544   [NKW: XXXX/XXXXXXXX/X], wraz z udziałem w wysokości 475/71447 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. 

Suma oszacowania wynosi 363 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   272 475,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 330,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię można uiścić na konto komornika: 
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Poznaniu 45 1240 6609 1111 0010 5305 3166 
(kwota rękojmi musi znaleźć się na koncie komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg),
lub w gotówce (rękojmię w gotówce należy wpłacić w Kancelarii Komornika mieszczącej się pod adresem: ul. Junikowska 6 w Poznaniu w godz. od 8:00 - 15:30 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg). 
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby uczestniczące w licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Historyczne ceny

Image things

Poznań, wielkopolskie

43 399 616 zł | Działka | 20.8652 ha.

 • cena: 43 399 616 zł
Image things

Poznań, Jeżyce

500 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 63,40 m2

 • cena: 500 000 zł
 • 7 886 za m2
Image things

Poznań, Jeżyce

850 000 zł | Działka | 0.0479 ha.

 • cena: 850 000 zł