Kielce, Świętokrzyskie

Mieszkanie | 158 250 zł | 3 pokoje | 57,86 m2 | 6 piętro

- 47 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Emilia Bartosik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.05.2019r. o godz. 8:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach mającego siedzibę przy ul. Warszawska 44 w sali nr XXIV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika . spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Kielcach przy ul. Szczygla 3/54, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1L/00111262/2 znajdującego się w zasobach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Armatury w Kielcach.

Lokal położony jest na VI piętrze, składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki o łącznej powierzchni 57,86m2. Suma oszacowania wynosi 211 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 158 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 100,00zł.

Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (złożenie następuje w chwili wpływu środków na rachunek komornika) .

Rękojmię można uiścić na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Kielcach al.1000-lecia PP 29124044161111001051999909

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu tygodnia przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dniu 20.05.2019 od godz. 15.00 do godz. 15.30oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul. Warszawska 44 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Kielce , Świętokrzyskie

144 975 zł | 1,00 m2

  • cena: 144 975 zł
  • 144 975 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

62 570 zł | Kawalerka | 23,70 m2 | 1 piętro

  • cena: 62 570 zł
  • 2 640 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

1 677 476 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 677 476 zł
  • 1 677 476 za m2