Olsztyn, Warmińsko-Mazurskie

Mieszkanie | 187 905 zł | 2 pokoje | 58,00 m2 | 2 piętro

- 42 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie


Tomasz Rudnicki


Kancelaria Komornicza, ul. Dąbrowszczaków 31/1, 10-542 Olsztyn


tel. (89) 522-21-21 / fax.


Sygnatura: Km 264/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Tomasz Rudnicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-05-2019 o godz. 14:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44/sala 301, 10-543 Olsztyn, pokój 301, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy ul. Mazurska 11A/5, 10-519 Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00053875/3.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny składający się z 2 pokoi, kuchni i łazienki o pow. 58,00 m2 wraz z udziałem 1/8 we współwlaśności gruntu objętego księgą wieczystą nr KW OL1O/00036225 oraz budynku i innych urządzeniach niesłużących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz wraz z prawem przejścia przez budynek mieszkalny, usytuowany na działce nr 219/2 objęty ksiegą wieczystą KW OL1O/00043524/5 oraz prawem swobodnego korzystania z działki nr 219/2


Suma oszacowania wynosi 250 540,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 187 905,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 054,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 50 16001462 1813 8731 7000 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Tomasz RudnickiImage things

Olsztyn , Warmińsko-Mazurskie

152 667 zł | 2 pokoje | 57,50 m2 | Parter

  • cena: 152 667 zł
  • 2 655 za m2
Image things

Olsztyn , Gutkowo

424 890 zł | 1,00 m2

  • cena: 424 890 zł
  • 424 890 za m2
Image things

Olsztyn , Warmińsko-Mazurskie

148 800 zł | 51,20 m2 | 4 piętro

  • cena: 148 800 zł
  • 2 906 za m2