Hrubieszów, Lubelskie

Mieszkanie | 54 273 zł | Kawalerka | 31,42 m2

- 37 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie


Beata Kamińska


Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 4, Hrubieszów, 22-500 Hrubieszów


tel. 846 965 785 / fax. 846 965 785


Sygnatura: KM 2116/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie Beata Kamińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-05-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Hrubieszowie z siedzibą przy mjr Henryka Dobrzańskiego 7, 22-500 Hrubieszów, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy , 22-500 Hrubieszów, dla którego SĄD REJONOWY HRUBIESZÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1H/00064012/4.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny nr 11 - o łącznej powierzchni 31,42 m2 położony w Hrubieszowie przy ul. Piłsudskiego na III piętrze
w budynku nr 53 wraz z przynależnym pomieszczeniem o powierzchni 5,10 m2 - położony w msc. Hrubieszów, posiadający założoną księgę wieczystą o nr ZA1H/00064012/4 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w HRUBIESZÓW.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 8.140,90-zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej.


Suma oszacowania wynosi 81 409,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 54 272,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 140,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie 45 9603 0006 2004 3900 1863 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Beata KamińskaImage things

Hrubieszów , Lubelskie

64 667 zł | 3 pokoje | 47,38 m2 | 4 piętro

  • cena: 64 667 zł
  • 1 365 za m2
Image things

Hrubieszów , Lubelskie

4 725 zł | 13,92 m2

  • cena: 4 725 zł
  • 339 za m2