Janowiec, Lubelskie

Dom | 216 150 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich


Mariusz Wesołowski


Kancelaria Komornicza, 1 M aja 7, Ząbkowice Śląskie , 57-200 Ząbkowice Śląskie


tel. 748161605 / fax.


Sygnatura: Km 965/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Mariusz Wesołowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-05-2019 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich z siedzibą przy Świerkowa 1 , 57-200 Ząbkowice Śląskie , pokój 23, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: J, położonej przy , 57-256 Janowiec, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1Z/00065865/5.


Suma oszacowania wynosi 288 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 216 150,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 820,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 42 2030 0045 1110 0000 0411 2440.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Mariusz WesołowskiImage things

Józefów , Lubelskie

6 750 zł | Kawalerka | 31,20 m2 | 1 piętro

  • cena: 6 750 zł
  • 216 za m2
Image things

Terespol , Lubelskie

54 820 zł | 1,00 m2

  • cena: 54 820 zł
  • 54 820 za m2
Image things

Rejowiec , Lubelskie

239 250 zł | 1,00 m2

  • cena: 239 250 zł
  • 239 250 za m2