Lublin, Lubelskie

Mieszkanie | 246 945 zł | 4 pokoje | 98,50 m2 | Parter

- 58 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Michał Walewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-06-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą przy Konrada Wallenroda 4d, 20-607 Lublin, pokój XXI, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul. Inżynierska 9/65, 20-484 Lublin, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00146126/2.
Opis nieruchomości:
Lokal położony jest na parterze w budynku wielorodzinnym, IV-kondygnacyjnym, posiada dwa niezależne wejścia bezpośrednio z traktu pieszego. Pierwotne przeznaczenie lokalu – na działalność handlową. W roku 1994 nastąpiła zmiana funkcji lokalu z handlowej na mieszkalną i część handlowa. Obydwie części są wewnętrznie połączone, natomiast każda z części posiada osobne wejście z zewnątrz.

Suma oszacowania wynosi 329 260,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 246 945,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 926,00 zł. Rękojmia złożona w gotówce lub na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację- Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 41 2030 0045 1110 0000 0396 8510.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w budynku mieszczącym się pod adresem: Konrada Wallenroda 4d, Lublin, 20-607 Lublin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Michał Walewski

Image things

Lublin , Lubelskie

140 250 zł | 1,00 m2

  • cena: 140 250 zł
  • 140 250 za m2
Image things

Lublin , Sławin

291 577 zł | 3 pokoje | 72,41 m2 | 3 piętro

  • cena: 291 577 zł
  • 4 027 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

462 000 zł | 211,14 m2

  • cena: 462 000 zł
  • 2 188 za m2