Gołdap, Warmińsko-Mazurskie

Obiekt | 2 224 148 zł | 2 246,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olecku Dariusz Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-05-2019 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Olecku z siedzibą przy Osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ul. Graniczna 5, 19-500 Gołdap, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1C/00024099/5.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa, zabudowana, położona w Gołdapi przy ul. Granicznej 5, na działkach o numerach geodezyjnych: 224/81 i 224/84, o powierzchni łącznej 1,4942 ha, stanowiąca własność Ratus Sp. z o. o., dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW OL1C/00024099/5. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem produkcyjnym z częścią socjalno- biurową o powierzchni zabudowy 2 246,40 m2 (powierzchnia użytkowa 2 157,57 m2). Nieruchomość jest obciążona umową najmu lokalu użytkowo-produkcyjnego na czas określony. Nieruchomość położona jest na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (podstrefa Gołdap) i obecnie nie jest użytkowana. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr LI/322/1015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 09-2010 W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Gołdap) nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej 1P: - przeznaczenie podstawowe - zabudowa produkcyjno-składowa - funkcja uzupełniająca- obiekty towarzyszące zabudowie produkcyjno-składowej - przeznaczenie dopuszczalne - usługi rzemieślnicze. Nieruchomość jest przedmiotem najmu na podstawie umowy najmu lokalu użytkowo-produkcyjnego na czas określony zawartej w dniu 18.03.2011r. w Warszawie pomiędzy właścicielem nieruchomości Ratus Sp. z o. o. , a M. Sz. na okres 10 lat. W przypadku przedterminowego rozwiązania umowy przez wynajmującego z jego winy, wynajmujący zapłaci najemcy karę umowną w wysokości 1.000,000zł. Najemca ma prawo podnajmować nieruchomość. W dniu 21.03.2013 została zawarta umowa pomiędzy M. Sz. jako najemcą nieruchomości a M. A., który ją podnajmuje z prawem dalszego podnajmowania. Okres trwania umowy to 10 lat liczony od 18.03.2011r. W dniu 22.03.2013r. została zawarta umowa dzierżawy, z której wynika, że M.A. wydzierżawia S. S. całą nieruchomość na okres 5 lat. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Suma oszacowania wynosi 2 965 530,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 224 147,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 296 553,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 66 20300045 1110 0000 0402 4320.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
28.05.2019 08:30 - 08:45
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Image things

Gołdap , Warmińsko-Mazurskie

162 667 zł | 105,75 m2

  • cena: 162 667 zł
  • 1 538 za m2