Lublin, Sławin

Dom | 162 750 zł | 63,55 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Jerzy Pietrasiuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-05-2019 o godz. 11:00 pod adresem: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód VIII Wydział Cywilny, ul. Wallenroda 4d, 20-601 , pokój XXII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy Wodna 12D, 20-833 Lublin, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00131926/2.
Opis nieruchomości:
działka gruntu nr ewid. 21/1, o pow. 0,1501ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, w zabudowie wolnostojącej, parterowym, częściowo podpiwniczonym z poddaszem, wykonanym w technologii tradycyjnej, o pow. użytkowej 63,55m2 i budynkiem gospodarczym, parterowym, wykonanym w technologii tradycyjnej, o pow. użytkowej ok. 18,00m2, należącej do dłużnika: xxx na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej, położonej: 20-833 Lublin, Wodna 12D, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LU1I/00131926/2.

Suma oszacowania wynosi 217 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 162 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi w kancelarii komornika, adres: Lublin, ul. Chopina 25/36 (godziny otwarcia pn. - pt. w godz. 08.00-15.30) najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO SA Oddział w Lublinie 87 12405497 1111 0000 5004 9495. O skuteczności złożenia rękojmi na rachunek bankowy decyduje chwila wpływu srodków na konto komornika. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym licytację. W tytule przelewu proszę podać sygnaturę sprawy (sygnatura w nagłówku obwieszczenia) oraz nieruchomość, której dotyczy rękojmia .Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 21:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Image things

Lublin , Sławin

176 918 zł | Kawalerka | 43,45 m2 | Parter

  • cena: 176 918 zł
  • 4 072 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

1 977 504 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 977 504 zł
  • 1 977 504 za m2
Image things

Lublin , Sławin

291 577 zł | 3 pokoje | 72,41 m2 | 3 piętro

  • cena: 291 577 zł
  • 4 027 za m2