Kielce , Świętokrzyskie

Obiekt | 1 304 557 zł | 620,18 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-05-2019 o godz. 15:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach z siedzibą przy Warszawska 44, 25-312 Kielce, pokój XX, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Okrzei 55, 25-525 M. Kielce, dla której SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1L/00053193/2.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość opisana jako działki gruntu nr 35 i 208/37 o łącznej powierzchni użytkowej 0,0563 ha zabudowa budynkiem usługowo-mieszkalnym w fazie budowy o powierzchni użytkowej 620,18 mkw, położonej w miejscowości Kielce przy ulicy Okrzei numer 55.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1 956 835,59 zł.

Zaś cena wywołania jest równa 2/3 oszacowania i wynosi 1 304 557,06 zł.


UWAGA: powyższe kwoty są kwotami brutto został doliczony podatek VAT w wysokości 23% od części handlowo-biurowej w kwocie 200.327,65-zł oraz w wysokości 8% od częsci mieszkalnej w kwocie 65.593,94-zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 195 683,55 zł.


Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy komornika (PKO BP 07102026290000990200158667) lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość tą można będzie oglądać w dniu 26.04.2019 roku w godz. 09.30-10.00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Natomiast na dwa tygodnie przed licytacją akta sprawy wraz z elaboratem szacunkowym będzie można przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach I Co 1028/15.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Magdalena Banatkiewicz

Image things

Kielce , Świętokrzyskie

339 150 zł | 2 pokoje | 66,87 m2 | 2 piętro

  • cena: 339 150 zł
  • 5 072 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

131 003 zł | 3 pokoje | 55,90 m2 | 6 piętro

  • cena: 131 003 zł
  • 2 344 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

141 350 zł | Kawalerka | 27,68 m2 | 1 piętro

  • cena: 141 350 zł
  • 5 107 za m2