Częstoborowice, Lubelskie

Dom | 45 825 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie


Marcin Ciesielczuk


Kancelaria Komornicza, Krańcowa 113/12, Lublin, 20-338 Lublin


tel. (81) 7513333 / fax. (81) 7513333


Sygnatura: KM 359/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy S.R. Lublin-Wschód Marcin Ciesielczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-05-2019 o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XII, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Częstoborowice 96,gm. Rybczewice, 21-065 Rybczewice, dla której SĄD REJONOWY ŚWIDNIK V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00288045/7.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Częstoborowice 96 gm. Rybczewice, dz. nr 823 o pow. 0,19ha, zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 64m.kw. oraz 3 budynkami gospodarczymi, uzbrojenie: E,W,T, przeznaczenie w MPZP: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, strefa ochrony archeologicznej,


Suma oszacowania wynosi 61 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 825,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 110,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ S.A. 31203000451110000001718290.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Marcin CiesielczukImage things

Lublin , Sławin

176 918 zł | Kawalerka | 43,45 m2 | Parter

  • cena: 176 918 zł
  • 4 072 za m2
Image things

Borki , Lubelskie

154 830 zł | 1,00 m2

  • cena: 154 830 zł
  • 154 830 za m2
Image things

Milejów , Lubelskie

204 002 zł | 1,00 m2

  • cena: 204 002 zł
  • 204 002 za m2