Pruszków, wielkopolskie

Dom | 336 667 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu


Monika Talarczyk


Kancelaria Komornicza, Al.Wolności 10, Kalisz, 62-800 Kalisz


tel. / fax.


Sygnatura: GKm 5/19


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Monika Talarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-05-2019 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kaliszu z siedzibą przy AL. WOLNOŚCI 13, 62-800 Kalisz, pokój 17, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul.Marii Dąbrowskiej 36,Pruszków, 62-800 Kalisz, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Kaliszu prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 505 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 336 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 14 1020 2212 0000 5802 0079 8959.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kaliszu mieszczącym się pod adresem: AL. WOLNOŚCI 13, Kalisz, 62-800 Kalisz.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Monika TalarczykImage things

Pruszków, mazowieckie

147 750 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 46,46 m2 | Parter

  • cena: 147 750 zł
  • 3 180 za m2