Ścinawa, Dolnośląskie

Dom | 44 867 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Lubinie


Maciej Kowalczyk


Kancelaria Komornicza, ul. Odrodzenia 16, Lubin, 59-300 Lubin


tel. 76 8415100 / fax. 76 8415100


Sygnatura: Km 1390/15


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-05-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie z siedzibą przy ul. Wrocławska 3, 59-300 Lubin, pokój II, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul. Witosa 15, 59-330 Ścinawa, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1U/00029648/7.


Suma oszacowania wynosi 67 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 44 866,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 730,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. I O w Legnicy 11102030170000210201575513.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Maciej KowalczykImage things

Legnica , Dolnośląskie

70 000 zł | 27,85 m2

  • cena: 70 000 zł
  • 2 513 za m2
Image things

Mysłakowice , Dolnośląskie

52 500 zł | 2 pokoje | 48,30 m2

  • cena: 52 500 zł
  • 1 087 za m2
Image things

Świdnica , Dolnośląskie

164 250 zł | 4 pokoje | 82,30 m2

  • cena: 164 250 zł
  • 1 996 za m2