Wołów, dolnośląskie

Obiekt | 641 920 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 641 920 zł
 • Miasto: Wołów
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 641 920 zł
 • Ulica: Wiśniowa 5
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 64 192 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 29109X68173281
 • Termin wpłaty wadium: 2019-05-29 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym w Wołowie sygn. akt VIII GUp 27/16 - sprzeda w trybie konkursu ofert prawo użytkowania wieczystego nieruchomość gruntowej zabudowanej w granicach działki nr 78 AM – 33 obręb Wołów o powierzchni 0,5958 ha, oraz prawo własności budynków produkcyjno – magazynowo – administracyjnych stanowiących od gruntu przedmiot odrębnej własności za minimalną kwotę 641 920 zł netto plus podatek VAT. Nieruchomość położona w Wołowie przy ulicy Wiśniowej 5, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr XXXX/XXXXXXXX/X .I/. Oferty nabycia nieruchomości z proponowaną ceną zakupu przekraczającą cenę minimalną należy składać w terminie do dnia 29.05.2019 r. (liczy się data wpływu) w zapieczętowanej kopercie na adres : Biuro Syndyka 53-316 Wrocław 14, ul. Powstańców Śląskich 138, skrytka pocztowa 1906 z dopiskiem sygn. akt VIII GUp 27/16. Otwarcie ofert nastąpi 31.05.2019 r. pod adresem ul. Wiśniowa 5, 56-100 Wołów o godzinie 11:15.II/. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 64 192 zł do dnia 29.05.2019 r. Zapłata winna nastąpić przelewem na rachunek bankowy Masy Upadłości: Bank Zachodni WBK S.A. 10 1090 2460 0000 0006 2200 1753.III/. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta powinna spełniać wszystkie wymogi zawarte w Regulaminie Sprzedaży znajdującym się na www.ardobiejewska.pl.

Image things

Wołów, dolnośląskie

170 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 67,24 m2 | Parter

 • cena: 170 000 zł
 • 2 528 za m2
Image things

Wołów, dolnośląskie

521 560 zł | 1,00 m2

 • cena: 521 560 zł
 • 521 560 za m2
Image things

Wołów, dolnośląskie

540 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 540 000 zł
 • 540 000 za m2