Ostrowiec Świętokrzyski, Świętokrzyskie

Obiekt | 95 000 zł | 71,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), oraz § 6 ust 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), w związku z wykonaniem Uchwały Nr 11/27/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sprzedaży działki gruntu i Zarządzenia Nr V/101/2019 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki gruntu
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
zabudowanej działki gruntu nr 54/1 (obr. 6, ark. 1) o pow. 0,1151 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Kolonia Robotnicza 51, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą wieczystą Nr K10/00065001/0.
Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 7 maja 2019 r. o godz. 1200 w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przy ul. Jana Głogowskiego 3/5, w sali 003 (parter).
Dla potrzeb przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntu ustala się następujące warunki:
Cena wywoławcza 95.000,00 zł

Wadium 10% ceny
wywoławczej 9.500,00 zł

Minimalne postąpienie nie
może być niższe niż
950,00 zł
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT).
Wadium należy uiścić do dnia 30 kwietnia 2019 r. Wadium może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu PLN w formie wpłaty gotówkowej w kasie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego lub przelewu bankowego na konto Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - PKO BP S.A. 03 1020 26290000 9802 0341 0131. Dokument wpłaty wadium powinien zawierać dane uczestnika przetargu.
Opis nieruchomości: Działka przylega bezpośrednio do ul. Kolonia Robotnicza. Sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren z lekkim spadkiem w kierunku wschodnim. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Na przedmiotowej działce znajduje się budynek, w którym dawniej mieścił się sklep osiedlowy (spożywczy), wieża ciśnień oraz studnia wiercona. Teren działki jest ogrodzony, porośnięty trawą. Na działce rośnie kilka wysokich drzew.
1 Strona
Zgodnie z kartoteką budynków:
- rok zakończenia budowy budynku i wieży ciśnień – 1930,
powierzchnia zabudowy budynku – 71,00 m2, powierzchnia zabudowy wieży ciśnień – 48,00 m2.
-
Budynek zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części działki. Jest to obiekt wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. Ściany z cegły pełnej, dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką cementową. Strop drewniany, posadzki betonowe. W elementach budynku występują uszkodzenia i ubytki. Budynek jest nieużytkowany. Według pomiarów z natury wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego - powierzchnia użytkowa budynku wynosi 76,73 m2. Wieża ciśnień zlokalizowana w północno-zachodniej części działki. Jest to obiekt wolnostojący, murowany z cegły ceramicznej i cementowej, niepodpiwniczony. Wewnątrz znajduje się studnia wiercona. Obiekt ten jest nieużytkowany i nie pełni funkcji do jakiej został wzniesiony. W związku z faktem, że tytuł własności uzyskano w drodze zasiedzenia, a następnie komunalizacji mienia – Gmina nie posiada dokumentacji budowlanej dot. obiektów i urządzeń znajdujących się na nieruchomości. Dogodny dojazd do nieruchomości. Teren uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizacyjną sanitarną, kanalizacyjną deszczową, elektroenergetyczną oraz telekomunikacyjną, które przebiegają w pasie drogowym - ul. Kolonia Robotnicza. W ewidencji gruntów wykazano dla działki użytek gruntowy z grupy gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, oznaczony symbolem: „Bi” – inne tereny zabudowane. Teren, na którym położona jest w/w działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania planu miejscowego w odniesieniu do przedmiotowej działki. W Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, teren ten oznaczony jest jako: „obszary istniejącej i postulowanej zabudowy ekstensywnej (domy jednorodzinne i małe domy mieszkalne)” – jednostka strukturalna ,,B5”. Sklep z wieżą ciśnień ujęty jest indywidualnie w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz zlokalizowany jest na ujętym w tej ewidencji układzie urbanistycznym domków jednorodzinnych „Kolonia Robotnicza”. Układ ten ujęty jest również w Gminnej Ewidencji Zabytków. Z uwagi na fakt, że budynek sklepu jest jedynym obiektem kubaturowym na terenie osiedla Kolonia Robotnicza o indywidualnych cechach architektoniczno-budowlanych - objęty jest indywidualną ochroną konserwatorską. Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach - wszelkie prace przy obiekcie wymagać będą od inwestora uzgodnienia ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kielcach, stosownie do art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) Ze stanowiska konserwatorskiego nie wyklucza to możliwości dokonywania remontów, adaptacji i rozbudowy obiektu, jednak z poszanowaniem jego charakteru historycznego. Koniecznym minimum jest zachowanie kubatury obiektu od frontu działki oraz uporządkowanie elewacji frontowej w zakresie przywrócenia jej symetrycznego układu. Preferowane utrzymanie historycznej funkcji - obiekt usługowo-handlowy z funkcją mieszkalną na poddaszu – nie wyklucza adaptacji na cele wyłącznie mieszkalne bądź wyłącznie usługowe. Możliwość rozbudowy obiektu w głąb działki (dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego) pozytywnie zaopiniowana może być jedynie w przypadku rozpatrywania indywidualnych, konkretnych koncepcji projektowo-budowlanych. Zagospodarowanie nieruchomości, ewentualna rozbudowa obiektów budowlanych bądź wykonywanie innych robót budowlanych oraz wydanie pozwolenia na budowę uzależnione będzie od uzyskania przez inwestora decyzji Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego o warunkach zabudowy na zasadach i w trybie określonym ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
m.)
2 | Strona
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.). Szczegółowe informacje w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania można uzyskać w Wydziale Planowania i Rozwoju tut. Urzędu. Jak wynika z treści mapy zasadniczej, przez działkę od studzienki zlokalizowanej w ul. Kolonia Robotnicza od wieży ciśnień przebiega sieć wodociągowa oznaczona symbolem „w0D80”. Zgodnie z informacją Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - wodociąg ten jest trwale odłączony od sieci wodociągowej w ul. Kolonia Robotnicza. Przez działkę przebiega także sieć telekomunikacyjna oznaczona symbolem „tmD” oraz znajduje się na niej sieć kanalizacyjna lokalna oznaczona symbolem „klD”. Poza tym działka nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań. Włączenie obiektów znajdujących się na działce bądź nowych do infrastruktury technicznej będzie możliwe na warunkach i w uzgodnieniu z poszczególnymi gestorami sieci. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, uporządkowanie terenu i obiektów znajdujących się na działce następuje na koszt i staraniem nabywcy. Na zrealizowanie zjazdu z drogi publicznej gminnej wymagane będzie uzyskanie przez inwestora decyzji zarządcy drogi o zezwoleniu na lokalizację lub przebudowę zjazdu, za pośrednictwem Wydziału Infrastruktury Komunalnej tut. Urzędu. Usunięcie drzew z nieruchomości może nastąpić zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.). Ogrodzenie nieruchomości nie pokrywa się z granicami ewidencyjnymi działki. Ze szkicem przebiegu granic nieruchomości można zapoznać się w Wydziale Mienia Komunalnego tut. Urzędu, pokój 213.
Dodatkowe informacje związane z uczestnictwem w przetargu:
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wymagane wadium. 2. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez
uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną - wymagane jest okazanie pełnomocnictwa z podpisem potwierdzonym notarialnie upoważniającym do uczestnictwa w przetargu i nabycia nieruchomości, za wylicytowaną przez niego cenę. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – wskazane jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka (z podpisem potwierdzonym notarialnie lub złożonym wobecności Pracownika Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych) do reprezentowania go w przetargu i nabycia nieruchomości za środki pochodzące z majątku wspólnego za wylicytowaną przez niego cenę lub też złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli, że nabycie nieruchomości nastąpi na majątek odrębny. Z uwagi na treść art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682 z późn. zm.) nabycie wylicytowanej nieruchomości będzie wymagało dla swej ważności zgody drugiego małżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego albo poprzez wspólne przystąpienie małżonków do aktu notarialnego nabycia nieruchomości albo wyrażenie zgody w osobnym akcie notarialnym.
3 Strona
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), będzie on zobowiązany do dnia zawarcia umowy sprzedaży tej nieruchomości, przedłożyć zbywającemu wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych cyt. ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia działki gruntu. Oferentom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie – nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu – przelewem na wskazane konto lub w kasie Urzędu. W przypadku uchylenia się nabywcy wyłonionego w przetargu od zawarcia umowy notarialnej, wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłat sądowych związanych z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Okazanie punktów granicznych działki przez geodetę uprawnionego pozostaje po stronie nabywcy i na jego koszt.
Szczegółowych informacji o przetargu udziela: - na temat warunków przetargu – Referat Przetargów i Zamówień Publicznych - Wydział
Organizacyjno - Prawny Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przy ul. Jana Głogowskiego 3/5, pokój 210, tel. 41 26-72-133, na temat działki gruntu - Referat Obrotu Nieruchomościami – Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przy ul. Jana Głogowskiego 3/5, pokój 213, tel. 41 26 72-265.
Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania.

Image things

Makoszyn , Świętokrzyskie

294 478 zł | 164,00 m2

  • cena: 294 478 zł
  • 1 796 za m2
  • cena: 503 333 zł
  • 1 525 za m2
Image things

Ożarów , Świętokrzyskie

204 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 204 000 zł
  • 204 000 za m2