Witkowo, Wielkopolskie

Dom | 375 533 zł | 834,03 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-06-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy z siedzibą przy Armii Krajowej 2, 62-400 Słupca, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:, położonej przy Baldwina 10,Powidz, 62-230 Witkowo, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 14513 i 14514.
Opis nieruchomości:
- nieruchomość gruntowa zabudowana i niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 838 o pow. 0.06,00 ha położonej: Witkowo, Powidz, ul. Baldwina 10, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 14513 [NKW: KN1S/00014513/8] - nieruchomość gruntowa zabudowana i niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 839 o pow.: 0.06,00 ha położonej: Witkowo, Powidz, ul. Baldwina 10, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 14514 [NKW: KN1S/00014514/5] Działki gruntu o nr ew. 839 i 838 należą do Gminy Witkowo i są oddane w użytkowanie wieczyste dłużnikom: xxx. Dłużnicy są właścicielami nieruchomości budynkowej. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym trzykondygnacyjnym, o pow. użytk. 834,03m2 (w tym część mieszkalna o pow. użytk 359,76m2 i część produkcyjna o pow. użytk. 474,27m2). Nieruchomość posiada uzbrojenie w media: sieć wodociągową (ujęcie gminne), kanalizację (kolektor gminny), energetyczną, ogrzewanie Co. W omawianej nieruchomości występują rozbieżności danych ujętych w KW. Nr KN1S/0001413/8 i KN1S/00014514/5 i w rejestrze gruntów co do wielkości działki. W/w Księgi Wieczyste wykazują pow. 0.05,72 i 0.05,84 ha, rejestr gruntów podaje, że działki nr 838 i 839 posiadają pow. 0.06,00 ha każda.

Suma oszacowania wynosi 563 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 375 533,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 330,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 09 10202746 0000 3102 0052 9420.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Agnieszka Kalista

Image things

Kaczagórka , Wielkopolskie

255 522 zł | 199,43 m2

  • cena: 255 522 zł
  • 1 281 za m2
Image things

Gruszczyn , Wielkopolskie

956 800 zł | 215,21 m2

  • cena: 956 800 zł
  • 4 446 za m2
Image things

Wolsztyn , Wielkopolskie

460 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 460 000 zł
  • 460 000 za m2