Leszno, Wielkopolskie

Obiekt | 1 875 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Maciej Kasprowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-05-2019r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Lesznie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 2, w sali nr 22 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem murowanym wielofunkcyjnym


położonej: 64-100 Leszno, ul. Poznańska

działka o numerze ewidencyjnym 12/3 o powierzchni 0,0122ha,

działka o numerze ewidencyjnym 12/4 o powierzchni 0,1706ha

dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: PO1L/00032527/3]

Suma oszacowania wynosi 2 500 000,00zł netto ( słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100 złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 875 000,00zł netto + należny podatek VAT ( słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 złotych + należny podatek VAT).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 250.000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Lesznie 82102030880000860200056358

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość - lokal oraz przeglądać w kancelarii komornika po wcześniejszym uzgodnieniu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Organ egzekucyjny poucza, iż suma oszacowania wynosi 2 500 000,00zł netto, a w związku z tym należy do kwoty wywołania doliczyć należny podatek VAT.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.Komornik Sądowy
Maciej Kasprowiak

Image things

Leszno , Wielkopolskie

274 667 zł | 123,62 m2

  • cena: 274 667 zł
  • 2 222 za m2
Image things

Leszno , Wielkopolskie

105 225 zł | 2 pokoje | 37,60 m2

  • cena: 105 225 zł
  • 2 799 za m2
Image things

Leszno , Wielkopolskie

314 235 zł | 1,00 m2

  • cena: 314 235 zł
  • 314 235 za m2