Lublin, Lubelskie

Obiekt | 750 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 750 000 zł
 • Miasto: Lublin
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 750 000 zł
 • Ulica: Zgodna 9
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 75 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 29011X67943765
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-12 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT MIASTA LUBLIN
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 184/4 o pow. 0,2747 ha (obr. 2 – Bronowice, ark. 2) położonej w Lublinie przy ul. Zgodnej 9a

I ustny przetarg nieograniczony został przeprowadzony w dniu 23 listopada 2018 r.

Opis nieruchomości:
Działka o lekko nieregularnym kształcie, zbliżonym do wydłużonego prostokąta. Konfiguracja terenu płaska. Na terenie działki usytuowane są budynki, które są w złym stanie technicznym. Budynki są nieużytkowane i zdewastowane. Jeden z budynków częściowo posadowiony na działce nr 184/4, natomiast w większej części znajduje się na działce sąsiedniej. Cały obiekt został odłączony od sieci infrastruktury technicznej. Wieloletnim dzierżawcą terenu było Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S. A. Na działce zlokalizowana jest również wiata bez ścian o konstrukcji stalowej, opartej na 50 stalowych okrągłych słupkach. Działka przed budynkami w większości utwardzona asfaltem lub betonowymi płytkami. Stan techniczny utwardzenia jest zły. Ponadto na działce znajduje się utwardzony asfaltem plac o powierzchni ok 50 m2. Działka od strony północnej, częściowo ogrodzona jest ceglanym murem. Działka położona pomiędzy ul. Zgodną, a ul. Łęczyńską. Ulica Zgodna przebiega bezpośrednio wzdłuż budynku zlokalizowanego na działce nr 184/4. Obecnie brak możliwości wjazdu na teren działki. Działka położona na obszarze uzbrojonym w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną - w pobliżu sieć telefoniczna oraz sieć gazowa. Działka wchodzi w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00125679/0. Działka nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Do dnia 04.09.2018 r. część działki nr 184/4 była przedmiotem umowy dzierżawy z przeznaczeniem pod linię kablową do czasowego zasilania placu budowy, który obecnie stanowi zrealizowaną inwestycję deweloperską. Przyszły nabywca przejmie nieruchomość w takim stanie faktycznym w jakim aktualnie się ona znajduje.
Warunki zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem VIA 9MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Ustalenia obowiązujące, zgodnie z rysunkiem planu:

obowiązująca linia zabudowy,
nieprzekraczalna linia zabudowy,
strefa usług towarzyszących - U - wydzielenie wewnętrzne w ramach funkcji podstawowej nie ograniczone liniami wewnętrznego podziału, zgodnie z oznaczeniem graficznym,
układ urbanistyczny dzielnicy przemysłowo - mieszkaniowej Stare Bronowice ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków, zgodnie z oznaczeniem graficznym,
Ustalenia informacyjne, zgodnie z rysunkiem planu:

Centralna Przestrzeń Publiczna integrująca całość zespołu Bronowice Stare, zgodnie z oznaczeniem graficznym,
miejsca koncentracji szczególnych przestrzenni i ciągów publicznych, zgodnie z oznaczeniem graficznym.
Obszary wpisane na listę Dóbr Kultury Współczesnej:

Fenomen położenia, walorów i rangi w strukturze miasta - przestrzeń o potencjale kulturowym / Upx. 19 / - Osiedle Bronowice Stare, zgodnie z oznaczeniem graficznym.
Termin zagospodarowania: nie dotyczy
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
Cena wywoławcza: 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) zwolnienie z podatku Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) na konto Urzędu Miasta Lublin w Banku Pekao S. A. V Oddział Lublin nr 69 1240 1503 1111 0010 0125 4407 w terminie do dnia 12 kwietnia 2019 roku. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Urzędu Miasta Lublin. Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14, VII piętro, pokój 701.

Image things

Lublin , Lubelskie

13 161 zł | 9,80 m2

 • cena: 13 161 zł
 • 1 343 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

200 200 zł | 3 pokoje | 68,75 m2

 • cena: 200 200 zł
 • 2 912 za m2
Image things

Lublin , Sławin

257 349 zł | 2 pokoje | 63,72 m2 | Parter

 • cena: 257 349 zł
 • 4 039 za m2