Dąbrowa Górnicza, śląskie

Obiekt | 705 750 zł | 1 399,92 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Aleksandra Michalak - Tłomak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-06-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej z siedzibą przy Graniczna 23 , 41-300 Dąbrowa Górnicza, pokój 214, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do Piłat Wioletta egzekucja przeciwko , położonej przy Limanowskiego/Filtrowa , 41-300 Dąbrowa Górnicza, dla której SĄD REJONOWY DĄBROWA GÓRNICZA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Działki nr 4 (powierzchnia 8523m2) i 5 (powierzchnia 4207m2) k.m. 52 o łącznej powierzchni 12730m2. Teren ogrodzony. Place częściowo utwardzone nawierzchnią z trylinki. Kształt działek nieregularny, zwarty. Dojazd utrudniony - przejazd pod torami kolejowymi. Nieruchomość nie posiada uregulowanego dostępu do drogi publicznej - dojazd/dostęp poprzez działkę 2/3001 i tereny kolejowe. Nieruchomość posiada następującą infrastrukturę techniczną - sieć wodociągowa, sieć energetyczna (brak podłączenia), sieci technologiczne (nieczynne i zdewastowane). Nieruchomość zabudowana - budynkiem nr ew. 6082 o łącznej powierzchni zabudowy 1399,92 m2 - według oględzin i pomiarów faktycznych dokonanych w dniu 19.10.2017 r. (według kartoteki budynków powierzchnia zabudowy 1325 m2) i budynkiem nr ew. 6083 o powierzchni zabudowy 48 m2. Według księgi wieczystej na działce posadowione budynki - budynek warsztatu socjalnego o powierzchni 560,00 m2, hala rozdziału powietrza o powierzchni 450,00 m2, hala sprężania tlenu o powierzchni 389,00 m2 - łącznie 1.399,00 m2 - co odpowiada pomiarom dokonanym w dniu 19.10.2017 r. - według kartoteki budynków jest to budynek o numerze ewidencyjnym 6082. W księdze wieczystej ujawniony budynek napełniania butli o powierzchni 54,00 m2, według kartoteki budynków powierzchnia 48,00 m2. Budynek pierwotnie służący prawdopodobnie do odbioru podziemnymi rurociągami wyprodukowanego tlenu. Wewnątrz część nadziemna stanowi pomost do zejścia do kondygnacji podziemnej, w związku z czym praktycznie nie posiada powierzchni użytkowej. Część podziemna obecnie jest zalana. Na dzień sporządzenia protokołu brak budynków nr ew. 6084 (powierzchnia 101 m2) i oraz 6085 (powierzchnia 130 m2) - ujawnionych w kartotece budynków. Brak również ujawnionego w księdze wieczystej urządzenia w postaci zbiornika na tlen o kubaturze 3000 m3. Brak dokumentacji techniczno - budowlanej w miejscowym organie nadzoru architektoniczno - budowlanego. Teren przemysłowy - dawna tlenownia Huty Bankowej, budynki nieużytkowane, w złym stanie technicznym.

Suma oszacowania wynosi 941 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 705 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 94 100,00 zł. . Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można wpłacić na rachunek komornika: 27105013601000009031730022 ING BANK Śląski SA

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Aleksandra Michalak - Tłomak

Image things

Dąbrowa Górnicza, śląskie

130 650 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 50,00 m2 | 8 piętro

  • cena: 130 650 zł
  • 2 613 za m2
Image things

Dąbrowa Górnicza, śląskie

850 000 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 850 000 zł
  • 850 000 za m2
Image things

Dąbrowa Górnicza, śląskie

289 950 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 289 950 zł
  • 289 950 za m2