Starachowice, Świętokrzyskie

Mieszkanie | 168 920 zł | 72,00 m2

- 38 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Monitor 63/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 16728.

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 161/18, zawiadamia o sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ofertowego nieograniczonego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oznaczonego nr 6, zlokalizowanego w województwie świętokrzyskim, powiat starachowicki, miejscowość Starachowice, w budynku położonym przy ulicy Murarskiej 1, o powierzchni użytkowej lokalu 72,00 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi Księgę Wieczystą oznaczoną numerem KI1H/00050401/9; (zwanej dalej „Nieruchomością”) za cenę nie niższą niż 168.920,00 PLN (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych). Oferent, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, winien złożyć ofertę na piśmie bezpośrednio w Kancelarii Syndyka masy upadłości Marcina
Gonigroszka (ul. Żelazna 41/1, 25-014 Kielce) lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie, na której to kopercie należy podać sygnaturę akt V GUp 161/18 oraz umieścić dopisek: „Oferta na przetarg nieruchomości (KI1H/00050401/9) sygn. akt V GUp 161/18” ze wskazaniem danych oferenta. W przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową o zachowaniu przez oferenta terminu do jej złożenia decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka masy upadłości Marcina Gonigroszka. Oferty należy składać najpóźniej do dnia 9 maja 2019 r.
Oferent, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, zobowiązany jest wpłacić sumę pieniężną stanowiącą wadium w wysokości 16.892,00 PLN (szesnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote), wpłaty wadium należy dokonać na rachunek w banku mBank o numerze 32 1140 2004 0000 3002 7861 0947.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2019 r., o godzinie 1100, w sali XXV Sądu Rejonowego w Kielcach, ul. Warszawska 44,
25-312 Kielce. Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa cena spośród ofert podlegających merytorycznemu rozpoznaniu, syndyk dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, względnie złoży oświadczenie, że nie przyjmuje żadnej ze zgłoszonych ofert.
Wybór jest skuteczny po zatwierdzeniu przez Sędziego komisarza. W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert pomiędzy którymi różnica zaoferowanej ceny sprzedaży jest mniejsza niż 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych), nabywca zostanie wyłoniony w drodze licytacji ustnej pomiędzy oferentem z najwyższą ceną sprzedaży oraz oferentami, którzy złożyli oferty z ceną sprzedaży nie niższą niż 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) od najwyższej zaoferowanej ceny sprzedaży. Cena wywoławcza w takiej licytacji jest równa najwyższej cenie zadeklarowanej w ofertach biorących udział w przetargu.
Postąpienie podczas licytacji wynosi 1.000,00 PLN (tysiąc złotych) lub wielokrotność tej kwoty. Szczegółowe warunki przetargu są dostępne na portalu dawro.pl oraz w biurze Syndyka przy ul. Żelaznej 41/1, 25-014 Kielce, tel. 669 964 621, e-mail:
[email protected]

Image things

Starachowice , Świętokrzyskie

3 391 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 3 391 000 zł
  • 3 391 000 za m2
Image things

Starachowice , Świętokrzyskie

75 375 zł | 32,00 m2

  • cena: 75 375 zł
  • 2 355 za m2