Ogrodzieniec, śląskie

Mieszkanie | 40 425 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 45,17 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu


Dawid Wnuk


Kancelaria Komornicza, Leśna 6, Zawiercie, 42-400 Zawiercie


tel. 32 672-96-83


Sygnatura: Km 2979/18OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW XXXX/XXXXXXXX/XKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk na podstawie art.  953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-05-2019r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu mającego siedzibę: 42-400 Zawiercie, ul. Leśna 4 w sali nr 9 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej odrębną własność lokalu mieszkalnego położonej: 42-440 Ogrodzieniec, ul. Słowackiego 11/9, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na parterze budynku. Powierzchnia użytkowa wynosi 45,17m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 11,46m2.
Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 711/10000 w częściach wspólnych oraz w prawie użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu zabudowanej tym budynkiem i z pomieszczeniami przynależnymi.

Suma oszacowania wynosi 53 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 40 425,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 390,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu:
Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa 73 1130 1017 0021 1000 5290 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, podając w tytule wpłaty: "Rękojmia Km 2979/18, I Co 1248/17".
Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest stwierdzenie przez Komornika Sądowego i Sąd, że rękojmia znajduje się na koncie Sądu.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w  Sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk informuje, że na nabywcy może spoczywać obowiązek odprowadzenia podatku od czynności cywilno-prawnych.Komornik Sądowy Dawid Wnuk             

Image things

Dąbrowa Górnicza, śląskie

309 333 zł | Dom | 116,64 m2

  • cena: 309 333 zł
  • 2 652 za m2
Image things

Rydułtowy, śląskie

157 333 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 157 333 zł
  • 157 333 za m2
Image things

Piekary Śląskie, śląskie

2 355 300 zł | 1 187,84 m2

  • cena: 2 355 300 zł
  • 1 983 za m2