Skarżysko-Kamienna, Świętokrzyskie

Lokal użytkowy | 551 000 zł | 612,30 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

OGŁOSZENIE

działając na podstawie § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza:
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego o pow. użytkowej 612,30m2 stanowiącego odrębną własność – lokal użytkowy nr 1 – zlokalizowany w budynku położonym w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 20 wraz z udziałem 6123/25961 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu nr 126 w obrębie 10 – Metalowiec.
Cena wywoławcza przy sprzedaży nieruchomości wynosi: 551 000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 00/100) + 23% VAT.
Wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Dla nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00017812/9.
Teren, na którym położona nieruchomość jest usytuowany na obszarze dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według zapisu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżysko-Kamienna uchwalonym Uchwałą nr 4/27/2000 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27.04.2000r. nieruchomość położona jest na terenach usług.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Nieruchomość lokalowa znajduje się na parterze, I pietrze oraz w piwnicach budynku wielolokalowego ( administracyjno-biurowego). Główne wejście do lokalu od strony zachodniej schodami betonowymi wyłożonymi płytami granitowymi. Lokal posiada windę podjazdową dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem głównym wykonane jest zadaszenie konstrukcji stalowej. Budynek posiada dodatkowe wejście od strony wschodniej – schodami konstrukcji betonowej. Wystawa okien na stronę zachodnią, wschodnią i południową. W skład wyodrębnionego lokalu wchodzi 13 pomieszczeń w piwnicach o pow. 207,2 m2, 3 pomieszczenia biurowe na parterze o pow. 135m2, 9 pomieszczeń biurowych na I piętrze o pow. 149m2.
Nieruchomość lokalowa wyposażona jest w instalacje elektryczną, CO, wodociągową -zasilane z sieci miejskiej, kanalizacyjną włączona do kolektora miejskiego, wentylacje grawitacyjną, instalacje odgromową i telefoniczną. W oknach parteru rolety zewnętrzne- antywłamaniowe. W większości pomieszczeń parteru i piętra – klimatyzatory naścienne
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 3 czerwca 2019r. w sali nr 102 Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20 o godzinie: 10.00
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. wpłacenie wadium w wysokości określonej w pkt. II niniejszego ogłoszenia – przy wpłacaniu wadium należy wpisać położenie nieruchomości – na konto Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej nr 72 1560 0013 2868 2085 4199 0006 Getin Noble Bank SA . Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 31 maja 2019r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Starostwa Powiatowego (ostateczny termin wpływu: 31 maja 2019 r.)
2. złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i akceptacji ich bez zastrzeżeń .
3. złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019r. poz. 270 i 492 ) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
4. okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,
5.Udokumentowanie legitymacji prawnej do skutecznego nabycia praw do nieruchomości jak i składania wszelkich oświadczeń na okoliczność czynnego uczestnictwa w przetargu (w przypadku osób fizycznych- dowód osobisty lub paszport)
6. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
Do przetargu mogą zostać dopuszczeni osoby fizyczne i osoby prawne, po spełnieniu warunków o których mowa w pkt.IX niniejszego ogłoszenia.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wpłacone wadium podlega:
1. zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
2. przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,
3. zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, oraz po odwołaniu unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ((Dz. U. z 2018r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019r. poz. 270 i 492. ) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ).
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.
Nabywca winien wpłacić oferowaną cenę zakupu nieruchomości najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.
Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r poz. 2278 ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Przetarg może zostać unieważniony bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, Wydział Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej pok. Nr 204 – tel. (41) 39-53 -019 lub (41) 39-53 020.

  • cena: 503 333 zł
  • 1 525 za m2
  • cena: 677 850 zł
  • 529 za m2
  • cena: 520 000 zł
  • 849 za m2