Bielsko-Biała, śląskie

Obiekt | 531 540 zł | 296,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 531 540 zł
 • Miasto: Bielsko-Biała
 • Powierzchnia: 296,00 m2
 • Województwo: Śląskie
 • Cena za m2: 1 796 zł
 • Ulica: Janusza Korczaka 14
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 53 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 28287X66248157
 • Termin wpłaty wadium: 2019-05-24 - Co to znaczy?

Opis

O G Ł O S Z E N I E
Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Janusza Korczaka 14, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała
Oznaczenie nieruchomości dz. 80 obręb Dolne Przedmieście 15, obj. Kw XXXX/XXXXXXXX/X
Powierzchnia nieruchomości 705 m2
Przeznaczenie nieruchomości budynek mieszkalny
Cena wywoławcza nieruchomości 531.540,00 zł w tym: budynek 434.233,00 zł grunt 97.307,00 zł
Wysokość wadium 53.000,00 zł
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem wolno stojącym o funkcji mieszkalnej, w całości podpiwniczonym, składającym się z dwóch kondygnacji nadziemnych (parter i piętro) i jednej kondygnacji podziemnej (piwnica) o łącznej powierzchni użytkowej
296 m2 . W budynku znajdują sie trzy lokale mieszkalne, garaż oraz pomieszczenie gospodarcze. Garaż objęty jest umową najmu zawartą na czas nieoznaczony. Umowę można wypowiedzieć za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. W pozostałym
zakresie budynek stanowi pustostan, jest wolny od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. Budynek posiada cechy obiektu zabytkowego, znajduje się w gminnej ewidencji zabytków oraz ujęty jest Gminnym Programem Opieki Nad Zabytkami dla
Gminy Bielsko-Biała Miasta Bielska-Białej. Remont należy przeprowadzić pod nadzorem konserwatorskim.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) sprzedaż ww. zabudowanej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług.
Dla terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej nieruchomość znajduje sie w jednostce MNU.
Nieruchomość można obejrzeć 25 kwietnia 2019 r. w godz. 10:00 – 10:30 oraz 14 maja 2019 r. w godz. 13:00 – 13:30.
1. Przetarg odbędzie się 30 maja 2019 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5.
2. Wadium należy wpłacić nie później niż do 24 maja 2019 r. przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej.
Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej podanym terminie.
3. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg
od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
4. Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
5. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
6. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 33 4971 806) lub w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213, tel. 33 4701 231) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Adres strony internetowej Urzędu: http//www.um.bielsko.pl
7. Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.

Image things

Bielsko-Biała, śląskie

106 500 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 38,90 m2 | 5 piętro

 • cena: 106 500 zł
 • 2 738 za m2
Image things

Bielsko-Biała, śląskie

171 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 49,30 m2 | 2 piętro

 • cena: 171 000 zł
 • 3 469 za m2
Image things

Bielsko-Biała, śląskie

2 989 619 zł | 1 984,63 m2

 • cena: 2 989 619 zł
 • 1 506 za m2