Końskie, Świętokrzyskie

Obiekt | 55 000 zł | 59,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

IL
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XII/67/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości polożonej w Końskich przy ul. Marszalka Piłsudskiego, obręb 0005, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 4412/2 o pow. 0,0704 ha, dla której Sąd Rejonowy w Końskich Wydzial Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystä nr KI1K/00016987/3.
Cena nieruchomości wynosi 55.000,00 zł. Wadium 6,000,00 zł
Przedmiotowa nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.)
Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana nieruchomość, położona w Końskich przy ul. Marszałka Piłsudskicgo, obreb 0005, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 4412/2 o pow. 0,0704 ha. Nieruchomosc jest waska, o szerokości ok 8 m oraz dhugości ok 90 m, ma kształt wydłużony. zbliżony do prostokąta, o przebiegu granic w postaci lekkiego huku. Nieruchomość jest nieuzytkowana. W północnej granicy działki (od strony ulicy) znajduje się brama metalowa dwuskrzydłowa. W południowej części działki, w zachodniej granicy znajduje się stary budynck warsztatii, parterowy, murowany, posiadający dwic przybudówki przy południowej i połnocnej Scianic o lacznci pow. zabudowy 59,9 m?. Przybudówka po stronie południowej jesi Murowana, z pustaków, bez dachu. Przybudówka po stronie północnej jest murowana, w części drewniana. Dach jesi drewniany, jednospadowy, kryty papa. Budynek w złym stanie technicznym. Na cene nieruchomości składa się wartość gruntu oraz wartość budynku, będąca nakładem wieloletniego dzierżawcy w kwocie 1.855,00 zł. Kwota za posadowiony na gruncie budynek zostanie wpłacona do depozytu sądowego do czasu uregulowania stanu prawnego Teren w którym nieruchomośc jest położona jest uzbrojony, występuje sieu energetyczna, Wodoc1490wa, kanalizacji sanitarnej.
Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Konskie w granicach ulic: Kazanowskiej. Krakowskicj. Gimnazjalnci. Kpt. Stoińskiego oraz Marszałka Piłsudskiego, ww nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinny z dopuszczeniem zabudowy usługowej.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż powyższej nieruchomości
odbędzie się dnia 8 maja 2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Końskich, przy ul. Partyzantów 1, pokój nr 18 1. Warunkiem przystapienia do przetargu jest:
- wplacenie wadium w wysokości 6.000,00 zl (slownie złotych: szes tysięcy 00:100). Wpłaty wadium walczy dokonać na rachunck bankowy Urzędu Miasta i Gminy Konskic nr 40 1240 4416 1111 0000 4953 6333 do dnia 2 maja 2019 roku, przy czym liczy się termin laktycznego wpływu w/w kwoty na konto urzędu. Vadium ma być wniesione
w picniądzu (PLN). - okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numcru konta, na które ewentualnie
Zostanie ZWrocone wadium, - okazanic dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:
a) podmiotów innych niż osoby fizyczne - konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz aktualnego dokumentu, z którego wynika Lipoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy dziala pelnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
b) W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z malżonków – przedłożenie pisemnej
zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze srodków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu swiadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, c) W przypadku uczestnictwa w przetargu pcłnomocnika reprezentującego osobę fizyczna - poza przypadkami wyzej wskazanymi konieczne jest okazanie pełnomocnictwa w formie
aktu notarialnego.
2. O wysokości postapienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w góre do pełnych dziesiątek złotych.
3. Wpłacone wadium podlega: - zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości W przypadku wylicytowania nieruchomości przez nabywcę z chwilą zapłaty całości kwoty, - przepadkowi w razie, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przctarg uchyli się od zawarcia
Limowy kupna - Sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, - zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu uczestnikom, którzy przetargu nie
wygraja.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
zaoferował co najmniej jedno postąpicnie powyżej ceny wywoławczej.
S. Kandydat na nabywcę obowiązany jest uiścić wylicytowaną kwotę na konto Urzędu Miasta i Gminy w Końskich nr 07 1240 5006 1111 0010 1843 0049 do dnia zawarcia umowy kupna - Sprzedaży
6. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazanicm granic nieruchomości – okazanie odbywa się na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
7. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości w całości obciążają
kupującego.
8. Miejsce i terrein zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu.
9. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyc czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Koriskie.
10. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Końskie
zastrzega sobie prawo odwołania przetargu podając ten fakt niezwłocznie do publicznej
wiadomości
11. Przetarg odbywa się na warunkach wynikajacych z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowari na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz 2204 z późn.zm)
12. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). W przypadku, gdy nabycie nieruchomości nic wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, nabywca bedacy cudzoziemcem będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że taka zgoda nie jest wymagana.
Szczegółowe informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich - Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 16, tel. 41 372-32-49 wew. 116ywieszono daia. 22, 2013

Image things

Końskie , Świętokrzyskie

445 457 zł | 1,00 m2

  • cena: 445 457 zł
  • 445 457 za m2