Kaczyce, śląskie

Obiekt | 607 867 zł | 1 967,36 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc, że w dniu 23 maja 2019r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn - sala 70 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Kaczycach przy ul. Harcerskiej (działka nr ewid. 220/1 o powierzchni 0,8131 ha) dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie prowadzi księgę wieczystą o nr XXXX/XXXXXXXX/X. Nieruchomość zabudowana dwoma kurnikami, pomieszczeniami na paszę, pomieszczeniami rzeźni i kotłownią oraz budynkiem na studnię głębinową. Typowy budynek kurnika (do hodowli drobiu ) o powierzchni użytkowej 1967,36 m2.


Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 911 800,00 zł.
- cena wywołania wynosi kwotę: 607 866,66 zł. (dwie trzecie ceny oszacowania)
- wysokość rękojmi wynosi kwotę 91 180,00 zł. (1/10 sumy oszacowania)

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 91 180,00 zł w kasie Kancelaria Komornicza 43-400 Cieszyn ul. Rynek 17 w gotówce . Rękojmię można uiścić także na konto komornika :
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Tychach nr: 77 1020 2528 0000 0902 0333 9397

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją. Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego można przeglądać w kancelarii komorniczej ul. Rynek 17, 43-400 Cieszyn
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Szczepan Kubica

Image things

Zabrze, śląskie

180 000 zł | 605,10 m2

  • cena: 180 000 zł
  • 297 za m2
Image things

Mysłowice, śląskie

48 116 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 36,15 m2 | 4 piętro

  • cena: 48 116 zł
  • 1 331 za m2
  • cena: 505 000 zł
  • 505 000 za m2