Żołynia, podkarpackie

4 725 zł | Działka | 0.21 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 4 725 zł
 • Miasto: Żołynia
 • Powierzchnia: 0.21 ha
 • Województwo: podkarpackie
 • Liczba działek: 0
 • Cena za m2: 2 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Numer oferty: 277550X650022103
 • Termin wpłaty wadium: 30-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Należy skontaktować się z prowadzącym sprzedaż w kwestii dokładnych terminów złożenia oferty i wpłaty wadium.


Syndyk masy upadłości xx , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności
gospodarczej, sygn. akt V GUp 180/21, zaprasza do składania ofert, na sprzedaż z wolnej
ręki, w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty, składnika masy upadłości, w postaci:
 prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 4954/2, o
powierzchni 0,2100 ha, położonej w Żołyni, obręb 103 Żołynia, powiat. łańcucki, woj.
podkarpackie, dla której Sąd Rejonowy w Łańcucie, V Wydział ksiąg Wieczystych,
prowadzi księgę wieczystą KW nr RZ1A//0 – cena 4.725,00 zł (cztery
tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych) co stanowi 75 % ceny oszacowania;
Oferty zgodne z warunkami sprzedaży, z dowodem wpłaty wadium, z dopiskiem: „Oferta na
zakup nieruchomości Andrzeja Machalskiego, sygn. akt V GUp 180/21, - „NIE
OTWIERAĆ", należy składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia

Image things

Maćkówka, podkarpackie

31 290 zł | Działka | 0.1043 ha.

 • cena: 31 290 zł
Image things

Maćkówka, podkarpackie

32 280 zł | Działka | 0.1076 ha.

 • cena: 32 280 zł
Image things

Maćkówka, podkarpackie

29 880 zł | Działka | 0.0996 ha.

 • cena: 29 880 zł