Skarżysko-Kamienna, Świętokrzyskie

Obiekt | 485 000 zł | 903,69 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1004/KNO/170/2019
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A.
Przetarg odbędzie się w dniu 07.05.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Sprzedaży, Lublin ul. Okopowa 5 - pok.
nr 461
Przedmiot przetargu:
zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Skarżysku - Kamiennej przy Al. Niepodległości 80,
woj. świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/63 o pow. 0,1737 ha, obręb 0011 Górna
Kamienna wraz z prawem własności znajdującej się na niej zabudowy.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP
S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do dz. III KW sprzedawanej nieruchomości
zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Skarżysku - Kamiennej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
Księgę Wieczystą nr KI1R/00029914/1., w której, jako właściciel wpisany jest Starosta Skarżyski wykonujący zadania z
zakresu administracji rządowej, zaś PKP Spółka Akcyjna - jako użytkownik wieczysty działki gruntu. Zgodnie z zapisami
Działu III KW działka 1/63 jest obciążona służebnością gruntową na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub
właściciela działki nr 1/62, polegającą na prawie przechodu i przejazdu po istniejącej drodze wewnętrznej o szerokości
4m i długości 22 m.
Cena wywoławcza: 485 000,00 zł netto
Wadium:· 48 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 5 000,00 zł
Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia
umowy sprzedaży. Do wylicytowanej ceny zbycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT o ile wg skutków
podatkowych określonych na dzień sprzedaży zajdą przesłanki do jego naliczenia.
1. Uczestnikiem przetargu może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej.
2. Uczestnikiem przetargu nie mogą być:
1) członkowie Zarządu PKP S.A. i jej organu nadzorującego,
2) podmiot gospodarczy organizujący przetarg oraz członkowie jego władz,
3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
4) osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) wpłacenie wadium w wysokości 48 500,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy
nr 23 1020 1026 0000 1702 0348 5869 PKP S.A. Centrala, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1004/KNO/170/2019. Za datę
uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A., przy czym uznanie rachunku
winno nastąpić nie później niż w dniu 29.04.2019r.

  • cena: 503 333 zł
  • 1 525 za m2
  • cena: 677 850 zł
  • 529 za m2
Image things

Skarżysko-Kamienna , Świętokrzyskie

107 625 zł | 2 pokoje | 57,80 m2 | 3 piętro

  • cena: 107 625 zł
  • 1 862 za m2