Złochowice, śląskie

467 400 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Jerzy Zając Kancelaria Komornicza nr XXIII w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16.06.2023 r. o godz. 10:00 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul.Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa zabudowana (działka nr 544/1), nieruchomość gruntowa niezabudowana (działki nr 544/3 i 625/1)
położonej w miejscowości Złochowice (gm. Opatów), ul. Długa 227, stanowiącej własność dłużnika ss, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X w Sądzie Rejonowym w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 623 200,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 467 400,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto Komornika Sądowego 35102016640000340201332410 PKO BP SA II O.Częstochowa w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 62 320,00 zł , najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (przetarg) co umożliwi weryfikację i sprawdzenie prawidłowości wpłaty podając w tytule wpłaty: rękojmia sygn. akt Km 127/19.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Nieruchomość tą można oglądać zgodnie z art.953§1 kpc w ciągu dwóch tygodni przed licytacją oraz przeglądać w sądzie protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Uwaga:Od 1 stycznia 2016r. sprzedaż w trybie licytacji została objęta obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09-09-2000r. (Dz.U.2000 Nr.86 poz.959 z późn.zm. )

Image things

Czeladź, śląskie

172 200 zł | Działka | 0.14 ha.

  • cena: 172 200 zł
Image things

Rybnik, Niewiadom

88 261 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 37,88 m2 | 4 piętro

  • cena: 88 261 zł
  • 2 330 za m2
Image things

Racibórz, śląskie

110 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 39,35 m2 | Parter

  • cena: 110 000 zł
  • 2 795 za m2