Wygnanów, łódzkie

54 633 zł | Dom | 80,55 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Andrzej Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w sprawach egzekucyjnych prowadzonych przeciwko Annie Lejczyk w dniu 04 lipca 2023roku o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim mającego siedzibę przy ul. Kard. Wyszyńskiego 5 w sali nr IV, odbędzie się druga licytacja udziału 1/2 części nieruchomości położonej w msc. Wygnanów gm. Czemierniki w postaci działki gruntowej nr 129 o pow.0,34 ha częściowo zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 80,55 m.kw. oraz budynkiem gospodarczym w kształcie litery L (obora ze stodołą) o pow. zabudoway 409,03 m.kw.

Suma oszacowania udziału wynosi 81.950,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 54.633,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8.195,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 16 2030 0045 1110 0000 0339 3750
Rękojmia może być również złożona w formie książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego orzeczenia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego 5 w pokoju obsługi interesanta odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Leonów, łódzkie

101 760 zł | Działka | 0.1272 ha.

  • cena: 101 760 zł
Image things

Chociw, łódzkie

51 008 zł | Działka | 0.183 ha.

  • cena: 51 008 zł
Image things

Łask, łódzkie

110 000 zł | Mieszkanie | 44,60 m2

  • cena: 110 000 zł
  • 2 466 za m2