Miasteczko Śląskie, śląskie

38 250 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 44,36 m2 | Parter

- 80 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach

Piotr Stachera

Kancelaria Komornicza, Kalwaryjska 12, Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie

tel. / fax. 32 7676757

Sygnatura: Km 1605/20O B W I E S Z C Z E N I E
O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Piotr Stachera na podstawie art. 9864§ 3 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 lipca 2023 r. o godz. 10:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej pod adresem 42-610 Miasteczko Śląskie, ul. Metalowa 1/III/1, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Lokal położony jest w budynku, wielorodzinnym usytuowanym przy ulicy Metalowej w Miasteczku Śląskim, na osiedlu z zabudową mieszkaniową wielorodzinną. Droga publiczna o nawierzchni asfaltowej, z chodnikami po obu stronach jezdni, wyłożony kostką brukową betonową. Przed budynkiem pas zieleni z nasadzeniami ozdobnymi i żywopłotem. Dojście do budynku o powierzchni asfaltowej. Obok budynku wyznaczone miejsca parkingowe o powierzchni wyłożonej kostką brukową betonową. Zagospodarowanie nieruchomości sąsiednich stanowi zabudowa mieszkaniowa, obiekty usługowe (osiedlowe). Budynek 4 kondygnacyjny, 3 klatkowy, podpiwniczony, wybudowany w technologii typu „ligota – bromboszcz” w 1963 r. Stan techniczno-użytkowy lokalu: Lokal mieszkalny położony jest na parterze, 1 kondygnacji budynku, składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 6,00 m2. Powierzchnia lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 44,36 m2. Wejście do lokalu niezależne z podestu klatki schodowej. Przedpokój: Drzwi wejściowe do lokalu konstrukcji drewnianej, płytowe, typowe na ościeżnicy konstrukcji drewnianej, wykładzina PCV. Gładź gipsowa, malowana farbami emulsyjnymi, częściowo boazeria konstrukcji drewnianej z płyt pilśniowych powlekanych. Ściany tapetowane. Szafa w zabudowie trwałej z drzwiami przesuwnym. Kuchnia: Wejście do kuchni z przedpokoju przez ościeżnicę konstrukcji drewnianej, wykładzina PCV, ściany oraz sufit tapetowane. Okno konstrukcji PCV z szybami zespolonymi, zlewozmywak naszafkowy, piec kuchenny gazowy z piekarnikiem, grzejnik typu ogniwa żeliwne, wydzielona spiżarka o pow. 0,4 m2. Łazienka z WC: Wejście do łazienki z przedpokoju, drzwi konstrukcji drewnianej typowe na ościeżnicy konstrukcji drewnianej, wykładzina PCV, ściany oraz sufit tapetowane. Pralka automatyczna z wylewką do muszli, wanna w zabudowie, umywalka ceramiczna, muszla z dolnopłukiem. Pokój dzienny: Wejście do pokoju z przedpokoju, drzwi konstrukcji drewnianej na ościeżnicy konstrukcji drewnianej, wykładzina PCV, ściany oraz sufit tapetowane. Grzejnik typu ogniwa żeliwne, okno konstrukcji PCV z szybami zespolonymi. Na nieruchomości ciąży ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności dożywotniego i bezpłatnego mieszkania polegającego na prawie korzystania z całego lokalu mieszkalnego, które pozostaje w mocy.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 12 lipca 2023 r. o godz. 10:00. Suma oszacowania z uwzględnieniem prawa osobistego służebności mieszkania, ujawnionego w III – dziale księgi wieczystej wynosi 51 000,00 zł słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania nieruchomości i wynosi kwotę 38 250,00 zł słownie: trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 100,00 zł. Rękojmie należy złożyć na rachunek bankowy komornika 29 10501230 1000 0090 3082 2366 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/, a następnie zgłoszenie przystąpienia do wskazanego przetargu. Osoba nie posiadająca numeru PESEL składa wniosek za pośrednictwem wybranego komornika sądowego.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W okresie dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość dłużnika w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 16:00.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.
Więcej informacji na temat licytacji znajduje się na stronie internetowej komornika sądowego - http://www.komornik-tgory.pl/

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Historyczne ceny

Image things

Miasteczko Śląskie, śląskie

2 925 zł | Działka | 0.126 ha.

  • cena: 2 925 zł