Rytwiany , Świętokrzyskie

Dom | 50 490 zł | 60,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Zastępca Sławomir Krakowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-06-2019 o godz. 14:40 w budynku Sądu Rejonowego w Staszowie z siedzibą przy Kościuszki 2, 28-200 Staszów, pokój 130, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Rytwiany , 28-236 Rytwiany, dla której SĄD REJONOWY STASZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1A/00040079/2.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w miejscowości Rytwiany, ul. Szkolna. składająca się z działki ewid. nr 1344/5 o powierzchni 0,0260 ha, zabudowana domem murowanym, parterowym, w zabudowanie szeregowej, składającym się z jednego pokoju, przerobionego na dwa pokoje, kuchni i łazienki o łącznej powierzchni 60,00 m.kw.

Suma oszacowania wynosi 67 320,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 50 490,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 732,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. Oddział Tarnobrzeg 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Zastępca Sławomir Krakowiak

Image things

Ostrowiec Świętokrzyski , Świętokrzyskie

141 000 zł | 3 pokoje | 52,86 m2 | 4 piętro

  • cena: 141 000 zł
  • 2 667 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

228 516 zł | 1,00 m2

  • cena: 228 516 zł
  • 228 516 za m2
  • cena: 92 563 zł
  • 92 563 za m2