Ciepień, kujawsko-pomorskie

137 250 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu Małgorzata Kowalska na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-06-2023 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu mającego siedzibę pod adresem ul. Kościelna 23/25, 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ w sali nr 19, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: 87-645 Ciepień, Ciepień 43 , dla której Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X. Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 199/1 o pow. 3143 m2. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej od strony północno-wschodniej. Działka ewidencyjna nr 199/1 w części północno-wschodniej zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem garażowo-gospodarczym. Niruchomość stanowi własność dłużnika:

Suma oszacowania wynosi 183 000,00 zł, zaś cena wywołania stanowi
trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 137 250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy 18 10205024 0000 1302 0140 4979
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyćw przetargu: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Licytant pozostający we wspólności majątkowej małżeńskiej na licytacje obowiązany jest stawić się z małżonkiem lub pełnomocnictwiem notarialnym upoważniającym do zakupu nieruchomości.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika protokół opisu i oszacowania .
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Nowy Kobrzyniec, kujawsko-pomorskie

21 333 zł | Działka | 0.7489 ha.

  • cena: 21 333 zł
Image things

Zdrojewo, kujawsko-pomorskie

56 625 zł | Działka | 0.4488 ha.

  • cena: 56 625 zł
Image things

Tuszynki, kujawsko-pomorskie

25 000 zł | Działka | 0.38 ha.

  • cena: 25 000 zł