Pasiecznik, dolnośląskie

85 223 zł | Dom | 59,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-07-2023 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z siedzibą przy Jaśkiewicza 12, 59-600 Lwówek Śląski, pokój 304, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: cc , położonej przy ,Pasiecznik, 59-623 Lubomierz, dla której SĄD REJONOWY LWÓWEK ŚLĄSKI IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położona w Pasieczniku nr 2B, gm. Lubomierz, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr XXXX/XXXXXXXX/X wraz z udziałem w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w osadzie Zalesie, obręb 0007 Pasiecznik, gmina Lubomierz, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie, działki ewidencyjnej nr 809/8 o powierzchni 209 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr XXXX/XXXXXXXX/X (droga dojazdowa wewnętrzna do nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi nr 2B i 3A). Nieruchomość zabudowana składa się z trzech działek ewidencyjnych położonych obok siebie tj. nr 809/5,809/6 i 809/7, o łącznej powierzchni 1 167 m2. W otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny rolne oraz kilka budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej. W sąsiedztwie nie występują czynniki uciążliwe ani zagrożenia środowiskowe. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej gminnej (dz. nr 818 dr), poprzez udział ułamkowy w drodze wewnętrznej dz. nr 809/8 dr. Kształt nieruchomości gruntowej jest regularny, prostokątny, ukształtowanie terenu płaskie, nasłonecznienie dobre. Teren jest w części ogrodzony i zagospodarowany w stopniu podstawowym, porośnięty trawą, pojedynczymi krzewami i drzewkami. Dostępne media: energia elektryczna, woda ze studni własnej, kanalizacja do szamba bezodpływowego. Działka nr 809/5 jest niezabudowana, a na działkach nr 809/6 i nr 809/7 zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, wzniesiony w I połowie XX wieku, w technologii murowanej z cegły i kamienia, składający się z 2 pokoi, kuchni i komunikacji. Łącznie powierzchnia użytkowa mieszkalna budynku wynosi 59,90 m2. Wysokości pomieszczeń na parterze 2,50 m, a na poddaszu do 2,20 m. Ogólny stan techniczny i standard wykończenia budynku mieszkalnego określono jako mierny – budynek o wysokim stopniu zużycia technicznego i funkcjonalnego, nieremontowany od wielu lat, w poszczególnych wbudowanych elementach budynku i instalacjach występują uszkodzenia i ubytki wymagające kompleksowego remontu kapitalnego. Kształt działki nr 809/8 jest regularny, wąski prostokąt o szerokości ok. 3,5 m, ukształtowanie terenu płaskie, nasłonecznienie dobre. Nawierzchnia działki drogowej gruntowa ubita. Media z sieci zewnętrznych – energia elektryczna. Przedmiotowe nieruchomości znajdują się na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/203/17 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 25 października 2017r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubomierz, w/w nieruchomości położone są na terenie oznaczonym symbolem planu MP – tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz usług i produkcji niekolidujących z funkcją mieszkaniową:1) dopuszcza się zachowanie istniejącej i projektową zabudowę wielorodzinną, 2) dopuszcza się w budynkach jednorodzinnych lokalizację usług w parterze lub na piętrze, 3) dopuszcza się realizację usług sportu i rekreacji. Przedmiotowe nieruchomości stanowią własność dłużników: Wiesława i Jolanty Gołdyn na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

Suma oszacowania wynosi 113 630,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 85 222,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 363,00 zł. Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Image things

Serby, dolnośląskie

59 500 zł | Działka | 0.0891 ha.

  • cena: 59 500 zł
Image things

Oleśnica, dolnośląskie

855 000 zł | Działka | 0.7615 ha.

  • cena: 855 000 zł
Image things

Radłówka, dolnośląskie

14 000 zł | Działka | 0.0367 ha.

  • cena: 14 000 zł