Strzegom, dolnośląskie

69 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 33,56 m2

- 65 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 69 000 zł
 • Miasto: Strzegom
 • Powierzchnia: 33,56 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 2 056 zł
 • Ulica: Ofiar Katynia 3
 • Liczba pokoi: 1
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 9 200 zł
 • Numer oferty: 276526X647623895
 • Termin wpłaty wadium: 02-07-2023 - Co to znaczy?

Opis

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Km 924/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  03-07-2023r. o godz. 11:40 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 320, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nr 9 o powierzchni użytkowej 33,56m2 położonego w Strzegomiu (gmina miejska Strzegom, powiat świdnicki) w kamienicy przy ul. Ofiar Katynia 3, posadowionego na działce ew. nr 780, obręb nr 0001 Krzyżowa Góra Nr 1, AM-4, dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 41005 [NKW: XXXX/XXXXXXXX/X] należącego do dłużnika: xxLokal położony jest na II piętrze budynku mieszkalnego, składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju oraz łazienki wraz z WC.  W łazience piec na opał stały C.O. (centralne ogrzewanie) i C.W.U. (ciepła woda użytkowa). Na dzień wizji odłączony licznik energii elektrycznej oraz gazu. 
Suma oszacowania wynosi 92 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu 90 10205095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę uiszczenia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Komornika.   
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4, sygn. akt I Co 1676/19 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Termin oględzin nieruchomości dla chętnych Komornik wyznacza na dzień 19-06-2023r. godzina 13:00. Chęć obejrzenia należy uprzednio zgłosić Komornikowi, najpóźniej dzień przed wyznaczonym termin wizji. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.976§ 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.  
Osoba biorąca udział w licytacji nieruchomości jako pełnomocnik innej osoby i nabywająca w jej imieniu, winna legitymować się pełnomocnictwem udzielonym w formie aktu notarialnego ze wskazaniem osoby mocodawcy, osoby pełnomocnika, nieruchomości z oznaczeniem księgi wieczystej oraz miejsca jej położenia, jak również maksymalnej kwoty zakupu. Powyższe ma zastosowanie również w sytuacji udziału w licytacji jednego z małżonków przy nieobecności współmałżonka, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego małżeńskiego. Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do Komornika Sądowego. 


        Asesor Komorniczy                                                                            Komornik Sądowy
          Kamil Kaczyński                                                                                   Ida Piecuch


Historyczne ceny

Image things

Miłcz, dolnośląskie

51 150 zł | Działka | 0.0944 ha.

 • cena: 51 150 zł
Image things

Chrośnica, dolnośląskie

99 600 zł | Działka | 0.23 ha.

 • cena: 99 600 zł
Image things

Pieszyce, dolnośląskie

2 000 zł | Lokal Użytkowy | 7,52 m2

 • cena: 2 000 zł
 • 266 za m2