Mrągowo, warmińsko-mazurskie

210 750 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 85,29 m2 | 1 piętro

- 60 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 210 750 zł
 • Miasto: Mrągowo
 • Powierzchnia: 85,29 m2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Cena za m2: 2 471 zł
 • Ulica: Wojska Polskiego 21
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 28 100 zł
 • Numer oferty: 276515X647598133
 • Termin wpłaty wadium: 15-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  LOKALU MIESZKALNEGO 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie przepisu art. 953  kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 czerwca 2023 r. o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie mającego siedzibę w Mrągowie ul. Królewiecka 55,  w sali nr  114, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,  składajacego sie z przedpokoju, dwóch pokoi, kuchni i łazienki wraz z przynależnym strychem i dwoma pomieszczeniami w piwnicy o łącznej powierzchni 85,2900m2  położonego  w Mrągowie, ul. Wojska Polskiego 21/2, dla którego Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X będącego  własnością dłużnika: ss wraz z udziałem wynoszącym 8529/15596 części w elementach wspólnych budynku  i działek gruntu pod budynkiem ( KW XXXX/XXXXXXXX/X).


Suma oszacowania wynosi 281.000 zł, zaś cena wywołania stanowi 3/4 sumy oszacowania i wynosi 210.750  zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 28.100  zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika: PKO Bank Polski SA   28 1020 3639 0000 8502 0005 0377 .

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


                Komornik Sądowy
                Andrzej Popowicz
          

 

Historyczne ceny

Image things

Mrągowo, warmińsko-mazurskie

250 200 zł | Mieszkanie | 110,61 m2

 • cena: 250 200 zł
 • 2 262 za m2