Beresie Duże, łódzkie

330 853 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu

Bartosz Podyma Kancelaria Komornicza nr IV w Wieluniu

Kancelaria Komornicza, Jana Kilińskiego 9, Wieluń, 98-300 Wieluń

tel. 43 843 20 61 / fax.

Sygnatura: Km 202/22

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Bartosz Podyma Kancelaria Komornicza nr IV w Wieluniu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-06-2023 o godz. 13:20 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z/s w Pajęcznie, Sienkiewicza 12, 98-330 Pajęczno, pokój wg.wokandy, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ss, położonej przy 9,Beresie Duże, 98-358 Kiełczygłów, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu VII Zam. Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Pajęcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
działka nr 8 o pow. 1.4571 ha w centralnej części wsi Beresie Duże w otoczeniu terenów rolnych. Ma kształt regularnego prostokąta z dostępem do drogi publicznej asfaltowej i drogi publicznej o nr ew. 106/2. Zalesiona (sosna; 60 lat; o pow. 2634 m²), pozostał część to pastwiska, grunt orny oraz grunty pod rowami. Ta część nie jest uprawiana, porośnięta jest wysoką trawą. Uzbrojenie: w granicy – woda, energia elektryczna.

- działka nr 16 o pow. 0,7384 ha w centralnej części wsi Beresie Duże. Ma kształt regularnego prostokąta i położona w otoczeniu gruntów rolnych oraz gruntów w zabudowie zagrodowej z dostępem do drogi publicznej asfaltowej. Zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym (niezamieszkany) o pow. użytkowej 31,09 m² (grunt w zabudowie siedliskowej o pow. 224 m²), pozostała część to pastwiska, łąki, grunt orny oraz grunty pod rowami. Ta część nie jest uprawiana, porośnięta trawą. Ze względu na stan techniczny (brak ogrzewania, zarwany strop, wykruszony beton w tylnej części ściany) budynek powinien być rozebrany.

- działka nr 18 o pow. 0,5736 ha w pośredniej części wsi Beresie Duże, w otoczeniu terenów gruntów rolnych w kształcie regularnego prostokąta z dostępem do drogi publicznej. Zalesiona (brzoza 50 lat; o pow.856 m²), pozostała część to łąki. Ta część nie jest uprawiana, porośnięta trawą.

- działka nr 32 o pow. 1,4210 ha w centralnej części wsi Beresie Duże. Działka w kształcie regularnego prostokąta w otoczeniu gruntów rolnych oraz gruntów w zabudowie zagrodowej. Działka, od trony północnej, ma dostęp do drogi publicznej asfaltowej. Uzbrojenie: w granicy woda i energia elektryczna. Działka to pastwiska, grunty orne i grunty pod rowami. Nie jest użytkowana. Porośnięta trawą.

- działka nr 39 o pow. 1,6822 ha w centralnej części wsi Beresie Duże nr 9, w otoczeniu gruntów rolnych oraz gruntów w zabudowie zagrodowej w kształcie regularnego prostokąta. W części siedliskowej budynek mieszkalny (niezamieszkany), budynek produkcyjny usługowy i gospodarczy dla rolnictwa, jednokondygnacyjny, budynek produkcyjny usługowy i gospodarczy dla rolnictwa, dwukondygnacyjny, wiata garażowa jednokondygnacyjna, budynek produkcyjny usługowy i gospodarczy dla rolnictwa, dwukondygnacyjny, budynek produkcyjny usługowy i gospodarczy dla rolnictwa, jednokondygnacyjny, Na działce jest czynna studnia. Teren działki ziemny, płaski. Działka ma dostęp do drogi publicznej asfaltowej. Prawo służebności i prawo użytkowania wygasły.

- działka nr 85 o pow. 0,2741 ha w peryferyjnej części wsi Beresie. Działka w kształcie regularnego, wydłużonego prostokąta,położona w otoczeniu gruntów rolnych oraz terenów zalesionych z dostępem do drogi. Zalesiona (sosna; 75 lat; o pow. 382 m²), pozostała część to łąki i grunty pod rowami. Ta część nie jest uprawiana, porośnięta trawą.

- działka nr 45 o pow. 0,5045 ha w peryferyjnej części wsi Lipie. Działka ma kształt regularnego, wydłużonego prostokąta,położona w otoczeniu gruntów rolnych. Działka z dostępem do drogi publicznej o nr ewidencyjnym 121/1. Działka to grunty orne. Nie jest uprawiana i porośnięta trawą.
Suma oszacowania wynosi
dz.8 - 193.362,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 128.908,00zł
dz.16 - 15.060,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 10.040,00zł
dz.18 - 13.133,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8.755,33zł
dz.32 - 73.953,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 49.302,00zł
dz.39 - 177.569,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 118.379,33zł
dz.85 - 13.272,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8.848,00zł
dz.45 - 9.930,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 6.620,00zł

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. to jest dz. 8 - 19.336,20zł., dz. 16 - 1.506,00zł, dz. 18- 1.313,30zł, dz. 32 - 7.395,30zł, dz. 39-17.756,90zł, dz. 85-1.327,20zł, dz. 45-993,00zł.
tj. łącznie

Suma oszacowania wynosi 496 279,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 330 852,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 627,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Oddział 1 w Wieluniu 43 1020 4564 0000 5702 0082 0472.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Bartosz Podyma Kancelaria Komornicza nr IV w Wieluniu


Image things

Bocheń, łódzkie

22 433 zł | Działka | 0.76 ha.

  • cena: 22 433 zł
Image things

Władysławów, łódzkie

18 000 zł | Działka | 0.43 ha.

  • cena: 18 000 zł
Image things

Kluki, łódzkie

35 885 zł | Działka | 0 ha.

  • cena: 35 885 zł
  • 35 885 za m2