Olsztyn, warmińsko-mazurskie

150 150 zł | Mieszkanie | 37,20 m2 | 6 piętro

- 55 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Tomasz Rudnicki

Kancelaria Komornicza, ul. Dąbrowszczaków 31/1,  10-542 Olsztyn

tel. (89) 522-21-21 / fax. 

Sygnatura: Km 1880/20


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Olsztynie Tomasz Rudnicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  12-07-2023 o godz. 12:00  pod adresem: Sąd Rejonowy w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44/sala 301, 10-543 Olsztyn, pokój 301,  odbędzie się pierwsza licytacja

spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest Justyn Zbigniew Rydziński   położonego przy  ul. Dworcowa 16/61, 10-436 Olsztyn , dla którego  Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Dąbrowszczaków 44, Olsztyn, 10-543 Olsztyn)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny składający się z 3 izb o powierzchni 37,2000m2

Suma oszacowania wynosi 200 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 150 150,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 020,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS 50160014621813873170000001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Dąbrowszczaków 44, Olsztyn, 10-543  Olsztyn.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Tomasz RudnickiHistoryczne ceny

Image things

Olsztyn, warmińsko-mazurskie

308 850 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 60,10 m2 | 3 piętro

  • cena: 308 850 zł
  • 5 139 za m2
Image things

Olsztyn, warmińsko-mazurskie

300 450 zł | Mieszkanie | 62,97 m2 | 3 piętro

  • cena: 300 450 zł
  • 4 771 za m2
Image things

Olsztyn, warmińsko-mazurskie

56 666 zł | Garaż | 1,00 m2

  • cena: 56 666 zł
  • 56 666 za m2