Szaflary, małopolskie

468 000 zł | Dom | 247,78 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 468 000 zł
 • Miasto: Szaflary
 • Powierzchnia: 247,78 m2
 • Województwo: małopolskie
 • Cena za m2: 1 889 zł
 • Ulica: Augustyna Suskiego 122
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 70 200 zł
 • Numer oferty: 276165X646778433
 • Termin wpłaty wadium: 11-07-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Katarzyna Seweryn
Kancelaria Komornicza nr III w Nowym Targu
Kancelaria Komornicza 34-400 Nowy Targ, ul.  Rynek 18/-
tel.: 18 264 32 51   www.komornik-nowytarg.pl,  email: [email protected]
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  56102034660000910200347328
Sygn. akt Km 819/21
Nowy Targ, dnia 2023-05-23
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 819/21

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Katarzyna Seweryn zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12.07.2023  o godz. 12.00 w sali nr 121 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, ul. Sądowa 6, 34-400 Nowy Targ odbędzie się:

D R U G A     L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Szaflary ul. Augustyna Suskiego 122, gm. Szaflary powiat nowotarski, woj. małopolskie posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze XXXX/XXXXXXXX/X składającej się z działki ewidencyjnej nr 29 o powierzchni 470 m2 (0,0470 ha) zabudowanej budynkiem mieszkalnym w trakcie przerwanych prac remontowych o pow. użytkowej 247,78 m2, stanowiącej własność dłużnika: x.

Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Augustyna Suskiego na zbiegu z ulicą 75-lecia Ruchu Ludowego w odległości ok. 150 m od Rynku w Szaflarach i znajdującego się na nim kościoła parafialnego oraz ok. 200 m od szkoły podstawowej. Na nieruchomości posadowiony budynek mieszkalny oznaczony nr 122. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa usługowa. Obszar na którym znajduje się działka ewid. nr 29 nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie terenu ustalono w oparciu o ustalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szaflary uchwalonego uchwałą Rady Gminy Szaflary nr XLI/188/98 z dnia 30.03.1998 z późniejszymi zmianami. Wg ustaleń studium teren na którym znajduje się działka ewid. nr 29 oznaczony został jako teren zabudowany oraz teren dróg. Stan techniczno-użytkowy. Nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym składającym się z dwóch części posiadających niezależne wejścia. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej z dwóch stron. Nieruchomość w zasięgu energetycznej, telefonicznej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej sieci uzbrojenia terenu. Teren wokół budynku niezagospodarowany. Budynek mieszkalny. Bryła obiektu to budynek o konstrukcji murowanej o trzech kondygnacjach nadziemnych (parter, I piętro, poddasze), częściowo podpiwniczony wybudowany ok. 1920r oraz przebudowany w latach 2007/2011. Aktualnie budynek w trakcie przerwanych prac remontowych podczas których m.in. przebudowano wnętrza, wykonano nową więźbę dachową, pokryto dach, wykonano instalację elektryczną, częściowo wykonano instalację wod-kan. oraz C.O., ocieplono ściany zewnętrzne oraz wykonano elewację. Ławy fundamentowe kamienno-betonowe. Ściany zewnętrzne piwnic, parteru, piętra oraz poodasza murowane z cegły, docieplone styropianem. Strop nad piwnicą łukowy z cegły. Strop nad parterem iraz piętrem betonowy. Brak stropu nad poddaszem. Schody zewnętrzne oraz wewnętrzne betonowe. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty blachodachówką. Rynny i rury spustowe częściowo uszkodzone. Stolarka okienna PCV (jedno okno wybite). Elewacja budynku na poziomie przyziemia obłożona kamieniem (częściowo wymagającym uzupełnienia) a na pozostałej części pokryta tynkiem akrylowym. Tynki wewnętrzne wykonane w ok. 30 %. Posadzki surowe. Brak wykończenia ścian wewnętrznych, posadzek, schodów. W budynku częściowo zostały wykonane również instalacje C.O., wodociągowa oraz kanalizacyjna wymagająca dokończenia (brak kotła, kaloryferów). Program użytkowy. Przyziemie od strony zachodniej: garaż z klatką schodową na parter oraz I piętro pow. użytkowa 15,62 m2, pom. gospodarcze: 13,10 m2, pom. gospodarcze: 12,87 m2. Parter od strony zachodniej: pokój 13,02 m2, pokój 12,81 m2, łazienka 5,04 m2, przedpokój: 6,42 m2. I Piętro od strony zachodniej:  pokój 14,59 m2, pokój 14,82 m2, łazienka 3,32 m2, przedpokój: 6,04 m2. Parter od strony wschodniej:  pokój 23,17 m2, pokój z aneksem: 15,38 m2, łazienka 2,98 m2, przedpokój: 4,48 m2. I Piętro od strony wschodniej: pokój 23,01 m2, pokój z aneksem: 13,93 m2, łazienka 2,95 m2, przedpokój: 3,54 m2. Poddasze od strony wschodniej: otwarta przestrzeń 37,84 m2, łazienka 2,85 m2. Budynek nadaje się do wydzielenia odrębnych lokali - co prawdopodobnie było w zamyśle inwestora.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 702 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:  468 000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 70 200,00 zł tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr 56102034660000910200347328 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  O/ 1  w Nowym Targu podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje sie operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą  I Co 398/21.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy   
Katarzyna Seweryn                                               

Image things

Ostrów Królewski, małopolskie

10 125 zł | Działka | 0 ha.

 • cena: 10 125 zł
Image things

Gorlice, małopolskie

110 724 zł | Działka | 0.1062 ha.

 • cena: 110 724 zł
Image things

Kamień, małopolskie

69 300 zł | Działka | 1.25 ha.

 • cena: 69 300 zł