Szówsko, podkarpackie

603 000 zł | Dom | 205,50 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu
Adrianna Zbucka
Kancelaria Komornicza nr III w Jarosławiu
37-500 Jarosław ul.Poniatowskiego 53
tel. 16 621-31-41  e-mail: [email protected]
  Km 761/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW XXXX/XXXXXXXX/X

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Adrianna Zbucka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

28-06-2023 r. o godz. 10:30

w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 11 w sali nr 10  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3068 obręb Szówsko o pow. 0,0614 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 205,50 m2 oraz garażem o pow. użytkowej 26,90 m2. Nieruchomość położona jest w Szówsku os. Milenijne nr 33 gmina Wiązownica i posiada założoną w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X. Współwłaścicielami nieruchomości są: xx cz.

Suma oszacowania wynosi  804 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 603 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 80 400,00zł.
Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi w kancelarii komornika mieszczącej się w Jarosławiu przy ul. Poniatowskiego 53  Rękojmię można uiścić także na konto komornika:  96 15001634 1216 3003 6501 0000
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 11 oraz kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Komornik Sądowy
 Adrianna Zbucka  

Image things

Święcany, podkarpackie

19 510 zł | Działka | 0.3591 ha.

  • cena: 19 510 zł
Image things

Kłapówka, podkarpackie

2 492 zł | Działka | 0.073 ha.

  • cena: 2 492 zł
Image things

Brandwica, podkarpackie

93 500 zł | Działka | 0.1335 ha.

  • cena: 93 500 zł