Giżycko, warmińsko-mazurskie

100 000 zł | Mieszkanie | 33,00 m2

- 60 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 100 000 zł
 • Miasto: Giżycko
 • Powierzchnia: 33,00 m2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Cena za m2: 3 030 zł
 • Ulica: Dąbrowskiego 6
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 10 000 zł
 • Numer oferty: 276094X646612151
 • Termin wpłaty wadium: 07-07-2023 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:


I. Przedmiot przetargu:Nieruchomość nr 2:

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: lokal mieszkalny nr 12A położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 6 przy ul. Dąbrowskiego w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 33,00 m2 oraz przynależny do tego lokalu udział 3427/147601 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 682 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 0,0562 ha dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X (lokal mieszkalny nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej)

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 12A położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 6 przy ul. Dąbrowskiego w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 33,00 m2 oraz przynależny do tego lokalu udział 3427/147601 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 682 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 0,0562 ha. Nieruchomość znajduje się w strefie śródmiejskiej, budynek podpiwniczony, dwupiętrowy, wybudowany w 1890 r. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio drogą asfaltową. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa kamieniczna. Rodzaj użytku: B – tereny mieszkaniowe. Lokal znajduje się w suterenie budynku i składa się z pokoju, kuchni oraz łazienki. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, gazową, kanalizacyjną, wodociągową, centralne ogrzewanie lokalne piecem kaflowym.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość jest objęta zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami Dąbrowskiego, Kolejową, przedłużeniem 1 Maja, Placem Grunwaldzkim i Warszawską zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku VI/8/99 z dnia 24.02.1999 r. i znajduje się w konturze 40.MU oznaczającym tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; nieruchomość stanowi nieruchomość lokalową o charakterze mieszkalnym; nieruchomość wpisana jest do wojewódzkiego rejestru zabytków pod nr A-3409 decyzją nr: wkz 534/935/d/92 z dnia 1992-10-29.

4. Obciążenia i zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomość:

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, hipotekami i ciężarami ani ograniczeniami w rozporządzaniu, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie sądowe dotyczące własności, nie jest przedmiotem zabezpieczeń w szczególności bankowych, a nadto w chwili obecnej nie jest nikomu wynajmowana ani wydzierżawiana.

5. Cena wywoławcza nieruchomości:

Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w gruncie: 100 000 zł (cena wywoławcza na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm. została obniżona o 50% z uwagi na wpis nieruchomości do rejestru zabytków.)

Postąpienie w trakcie przetargu - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

6. Wadium:

Wadium – 10 000,00 zł;

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 10 000,00 zł do dnia 7 lipca 2023 r. (włącznie) na konto Urzędu PEKAO S.A.
42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.

7. Forma zbycia: sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

8. Termin przetargu:

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 12 lipca 2023 roku o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121; w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej Urzędu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Historyczne ceny

Image things

Giżycko, warmińsko-mazurskie

804 333 zł | Lokal Użytkowy | 111,51 m2

 • cena: 804 333 zł
 • 7 213 za m2
Image things

Giżycko, warmińsko-mazurskie

115 000 zł | Działka | 0.0863 ha.

 • cena: 115 000 zł