Lewin Brzeski, opolskie

44 067 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Mrozek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-06-2023 o godz. 08:30 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ss położonej przy , 49-340 Lewin Brzeski , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu (adres: ul. ul.Chrobrego 31, Brzeg, 49-300 Brzeg) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi tereny mieszkaniowe obszaru 0,0273 ha, na którą składają się grunty jednej działkinr 285 z mapy 1 obrębu 0124 Ptakowice.Na działce znajduje się budynek mieszkalny, nie ujawniony w księdze wieczystej, oznaczony w kartotece budynków numerem ewidencyjnym 108_BUD, o powierzchni zabudowy 53 m2, jednokondygnacyjny, (1.0/0.0), murowany, którego budowę zakończono w 1940 r. Dla terenu na którym usytuowana jest przedmiotowa nieruchomość nie opracowano miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Lewin Brzeski, zatwierdzonego uchwałą nr LI/400/2022 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-strzennego Gminy Lewin Brzeski przeznaczenie terenu oznaczono jako ZWco oznacza tereny zabudowy wiejskiej.

Suma oszacowania wynosi 66 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 44 066,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 610,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 10160014621835384240000001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Chrobrego 31, Brzeg, 49-300 Brzeg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Image things

Lewin Brzeski, opolskie

70 500 zł | Mieszkanie | 62,21 m2

  • cena: 70 500 zł
  • 1 133 za m2