Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Mijanowo, wielkopolskie

539 547 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Przemysław Górny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-07-2023 o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie z siedzibą przy Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno, pokój 2, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ss, położonej przy , 62-235 Mijanowo, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona: 62-235 Mijanowo, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW XXXX/XXXXXXXX/X]. Nieruchomość gruntowa zabudowana gospodarstwem rolnym zlokalizowana w miejscowości Mijanowo NR 10, gmina Trzemeszno, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie. Nieruchomość stanowi działkę nr 33/1 o obszarze 1,0001ha zabudowaną w części gospodarstwem rolnym. Działka zabudowana, nie uprawiana rolniczo, klasa i rodzaj zgodnie z wypisem z rejestru gurtów załączonym do opracowania – grunty orne RIVa, grunty rolne zabudowane Br-RIVa i grunty orne RIIIb. Nieruchomość zlokalizowana przy drodze utwardzonej w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej siedliskowej, zagrodowej oraz terenów niezabudowanych. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – działka nr 41 – droga powiatowa. Kształt działki regularny o płaskim terenie, w części zabudowy jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkami gospodarczym, ogrodzony parkanem betonowym, brama i furtka o konstrukcji stalowej, w części niezabudowany, częściowo zagospodarowany zielenią ozdobną. Uzbrojenie techniczne terenu: prąd i woda. Pouczenia: Art. 967 KPC Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca. Art. 969 KPC § 1. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie. §2. Od nabywcy nieskładającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych. §3 Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Art. 971 KPC Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych. Art. 976 KPC § 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Art. 978 § 2. KPC Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. Art. 981 KPC Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję. Art. 986 ze zn. 7 § 5 KPC Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Art. 986 ze zn. 8 KPC § 1. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia. § 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. § 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto.

Suma oszacowania wynosi 809 320,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 539 546,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 80 932,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Poznaniu 46 1020 4027 0000 1802 1165 9192. z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na w/w konto najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie mieszczącym się pod adresem: Franciszkańska 9/10, Gniezno, 62-200 Gniezno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Środa Wielkopolska, wielkopolskie

1 024 800 zł | Działka | 0.5124 ha.

  • cena: 1 024 800 zł
Image things

Wiry, wielkopolskie

364 125 zł | Mieszkanie | 74,98 m2

  • cena: 364 125 zł
  • 4 856 za m2
Image things

Kaliska, wielkopolskie

83 958 zł | Działka | 0.075 ha.

  • cena: 83 958 zł