Skarżysko-Kamienna, Świętokrzyskie

Mieszkanie | 132 720 zł | 3 pokoje | 65,48 m2 | 1 piętro

- 36 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

SYNDYK MASY UPADLOŚCI
adres do korespondencji: ul. Wardyńskiego 3; 27-400 Ostrowiec Św.
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Spółdzielczej 4 m 60 w Skarżysku – Kamiennej o powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 65,48 m2 dla którego Sąd Rejonowy w Skarżysku - Kamiennej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1R/00026221/5 za cenę wywoławczą 132 720,00 zł

Warunki przetargu

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami oraz wpłacenie wadium.

2. Zainteresowani winni składać oferty w języku polskim, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.04.2019r. przesyłając je wyłącznie przesyłkami poleconymi na adres: Kancelaria Syndyka Mariusz Kwiatkowski ul. Wardyńskiego 3; 27-400 Ostrowiec Św. O terminowym złożeniu oferty decyduje data dotarcia przesyłki do adresata.

3. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami winny być składane w zamkniętej kopercie A4, a ta koperta umieszczona w kolejnej kopercie formatu A4 z dopiskiem „Oferta na przetarg - nie otwierać”.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 13 272,00 zł. na konto:

Kancelaria Syndyka Mariusz Kwiatkowski, ul. Akacjowa 21, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski nr: 42 1050 1461 1000 0091 4462 8774

Kopię przelewu wadium należy dołączyć do oferty oraz należy wskazać numer konta oferenta, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.

5. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44 w dniu 15.04.2019r. o godz. 13.15 sala XXV.

6. Pozostałe warunki przetargu a także dokumenty, informacje i oświadczenia jakie winna spełniać oferta zamieszczone zostały w regulaminie przetargu.

7. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

Image things

Skarżysko-Kamienna , Świętokrzyskie

107 625 zł | 2 pokoje | 57,80 m2 | 3 piętro

  • cena: 107 625 zł
  • 1 862 za m2
  • cena: 520 000 zł
  • 849 za m2
  • cena: 677 850 zł
  • 529 za m2